Głosowanie korespondencyjne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W dniach:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-87-32
58 668-87-33
58 668-87-34
58 668-87-53

Fax: 58 6688753
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek „Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego”
- kopia aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (dot. wyborców niepełnosprawnych)
Sposób załatwienia sprawy: dostarczenie pakietu wyborczego na adres podany we wniosku lub pozostawienie pakietu do osobistego odbioru w Urzędzie Miasta w zależności od woli wyborcy
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: pakiet wyborczy jest dostarczany do wyborcy nie później niż 6 dni przed dniem wyborów,
z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który pakiet wyborczy otrzymuje nie później niż 2 dni przed dniem wyborców
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: art. 53(a-l) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
Inne informacje: -      głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

  • niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
-      zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do 15 dnia przed dniem wyborów, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do 5 dnia przed dniem wyborów
-      w wyborach Prezydenta RP oraz wyborach wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania, a termin składania wniosków ulega skróceniu do 10 dni przed dniem wyborów

-      we wniosku wyborca niepełnosprawny może zaznaczyć konieczność dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

-      wniosek złożony po terminie lub niekompletny i nieuzupełniony w terminie, a także wniosek złożony przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania pozostawia się bez rozpoznania

-      głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych, domach studenckich oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w wypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania lub pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 28.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2022 13:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
28.04.2021 09:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
28.04.2021 09:42 Dodanie informacji Małgorzata Lejko