Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Wojskowych
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: B 106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 761-77-52
58 761-77-53

Fax: 58 761-77-50
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/ osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Wnioskodawcą w tej sprawie może być także uprawniony członek rodziny (wniosek do pobrania poniżej, w Punkcie Informacyjnym UM Gdyni lub w tut. Referacie);
- karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez jednostkę wojskową lub wojskową komendę uzupełnień (w przypadku żołnierza);
- odpis skrócony aktu małżeństwa;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (dzieci);
- zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pracy, właściwego urzędu pracy, zakładu ubezpieczeń społecznych);
- oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o nieuzyskiwaniu dochodu z jakiegokolwiek tytułu (w przypadku braku własnych źródeł dochodu);
- inne dokumenty w zależności od okoliczności sprawy;
- dowód osobisty osoby, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę oraz pełnoletnich członków rodziny pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu (do wglądu).
*) nie dotyczy okresowej służby wojskowej.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbierana osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, do miesiąca /sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego/, do dwóch miesięcy /sprawa szczególnie skomplikowana/.
Tryb odwoławczy: - od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku ul.Okopowa 21/27, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE z 2016 r., L119/1.
Inne informacje: Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /art. 128 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP/.
Wskazanego przepisu nie stosuje się do wyżej wymienionych osób, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza.
Decyzję w tej sprawie wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Iwona Reszke
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2022 16:40 Inne Natalia Ziółkowska
06.04.2022 13:25 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
22.02.2022 11:16 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
21.06.2021 15:33 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
05.05.2021 13:34 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
12.03.2021 15:29 Korekta Natalia Stasiaczek
03.03.2021 15:01 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.06.2020 09:16 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
19.02.2020 12:48 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
16.09.2019 15:20 Zmiana załącznika Natalia Stasiaczek
04.09.2019 15:24 Korekta Natalia Stasiaczek
04.09.2019 15:21 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
05.04.2019 16:26 Dodanie informacji Beata Chudzik
27.11.2018 09:02 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
29.10.2018 14:46 Zmiana załącznika Iwona Reszke
29.10.2018 13:39 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
02.10.2018 12:52 Aktualizacja treści Iwona Reszke
27.08.2018 15:28 Zmiana załącznika Beata Chudzik
14.08.2018 09:12 aktualizacja treści i zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
06.07.2018 13:57 Aktualizacja treści Iwona Reszke
06.07.2018 13:57 Aktualizacja treści Iwona Reszke
27.02.2018 14:29 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
01.09.2017 11:05 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
03.08.2017 14:35 Zmiana załącznika Iwona Reszke
03.08.2017 14:25 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
13.07.2017 09:06 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik