Kwalifikacja wojskowa

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Wojskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 323

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-25-81
58 527-25-82

Fax: 58 6682580
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: -     dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
-     dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
-     dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;
-     dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Sposób załatwienia sprawy:

-     do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie
i miejscu, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia;
-     termin i miejsce podane są w wezwaniu dostarczanym drogą pocztową
i w obwieszczeniach wywieszanych w miejscach najbardziej uczęszczanych
i widocznych oraz opublikowanych w Biuletynach Informacji Publicznej wojewodów
oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
-     określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej.

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie w dniu stawienia się.
Tryb odwoławczy:

- od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i szefowi wojskowego centrum rekrutacji odwołanie
w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, a członkom powiatowej komisji lekarskiej sprzeciw, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Gdańsku;
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna: -     art. 56-60, 62, 64, 67, 87 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
(Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.);
-     rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz.440);
-     rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1243 z późn. zm.);
-     rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 1520);
-     Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
Inne informacje: -     jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
-     osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
-     osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu;
-     osoby wymienione w art. 59 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej, oraz poinformowania szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu;
-     kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia;
-     do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia;
-     osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody;
-     osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym;
-     obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2006
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 14:22 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
04.01.2024 14:21 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
04.01.2024 14:18 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
30.09.2023 14:35 Aktualizacja treści Beata Pukło
27.03.2023 14:25 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:23 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:22 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:20 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:18 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:17 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
27.03.2023 14:12 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
22.11.2022 11:38 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
04.10.2022 15:45 Zmiana podstawy prawnej Natalia Ziółkowska
30.05.2022 15:23 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
06.04.2022 13:23 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
22.02.2022 11:03 Aktualizacja treści Natalia Ziółkowska
26.07.2021 08:28 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
26.07.2021 08:27 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
21.06.2021 15:30 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
05.05.2021 13:40 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.03.2021 14:38 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
04.06.2020 10:44 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
03.06.2020 09:21 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
16.03.2020 12:33 Aktualizacja treści Natalia Stasiaczek
16.03.2020 11:59 Dodanie informacji Natalia Stasiaczek
19.02.2020 12:19 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
04.09.2019 15:09 Zmiana podstawy prawnej Natalia Stasiaczek
27.11.2018 09:27 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
29.10.2018 13:30 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
02.10.2018 13:00 Aktualizacja treści Iwona Reszke
14.08.2018 09:09 aktualizacja treści i zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
06.07.2018 13:27 Aktualizacja treści Iwona Reszke
27.02.2018 14:31 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
01.09.2017 11:02 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
03.08.2017 14:12 Zmiana podstawy prawnej Beata Chudzik
13.07.2017 10:57 Zmiana podstawy prawnej Iwona Reszke
19.05.2017 13:59 Korekta Beata Chudzik