Zwolnienia z podatku i opłat lokalnych, które obowiązują od roku 2010
UCHWAŁA  NR ­­­XXXVII / 820 / 09
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 listopda 2009 r.  

w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych.

 Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.,nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.,nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:            

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 1)       budynki, budowle i grunty lub ich części będące we władaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni, 
2)       budynki, budowle i grunty lub ich części stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni, nie pozostające we władaniu osób prawnych innych niż Gmina, osób fizycznych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
3)       powierzchnie zajęte przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach wielomieszkaniowych nieposiadających lokali użytkowych, stanowiących własność osób fizycznych, 
4)       garaże służące do przechowywania wózków inwalidów o napędzie mechanicznym i innych pojazdów samochodowych należących do inwalidów, których przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo potwierdzona jest przez lekarza.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

 § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXV / 1131 / 01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2001r., nr 3030, poz. 1741. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.                                                       

    Przewodniczący Rady Miasta    
dr  inż. Stanisław Szwabski
 

Uchwałą Nr 389/o212/P/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2009r., w której stwierdza się nieważność paragraf 1 pkt 1 i 2 powyższej uchwały

UCHWAŁA Nr 389/p212/P/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

 Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekstjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańskupo rozpatrzeniu uchwały Nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień zpodatków i opłat lokalnych, 

• stwierdza nieważność § 1 pkt 1 i 2 badanej uchwały. 

U Z A S A D N I E N I E
 

W dniu 1 grudnia 2009 r. wpłynęła do tutejszej Izby uchwała Nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych, zaś w dniu 17 grudnia 2009 r. była przedmiotem badania tutejszego Kolegium. Uchwałą tą Rada Miasta ustaliła w § 1 pkt 1 zwolnienia od podatku „budynki, budowle i grunty lub ich części będące we władaniu jednostek i zakładówbudżetowych Gminy Miasta Gdyni”, a w pkt 2 „budynki, budowle i grunty lub ich części stanowiące własnośćGminy Miasta Gdyni, nie pozostające we władaniu osób prawnych innych niż Gmina, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej”.Rozpoznając powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, że obarczona jest ona wadą o charakterze istotnego naruszenia prawa, polegającą na przekroczeniu przez Radę Miasta uprawnień do ustalania zwolnień z podatków i opłat lokalnych, wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.Wprowadzone przez Radę Miasta zwolnienia z podatku od budynków, budowli i gruntów zawarte w treści § 1 pkt 1 i 2 badanej uchwały jest, w ocenie Kolegium, zwolnieniem podmiotowym, jako że wskazuje ono podmiot objęty zwolnieniem, czyli Gminę Miasta Gdyni, natomiast przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych upoważniają Radę jedynie do wprowadzenia zwolnieńprzedmiotowych. Mając powyższe na uwadze, Kolegium postanowiło jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby. 

 Z-ca Prezesa Alina Kowalewska- Wołowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.11.2009
Data udostępnienia informacji: 11.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2015 13:41 Korekta Michał Kowalski
17.03.2014 10:13 Korekta Małgorzata Gdaniec