Zwolnienia z podatków i opłat lokalnych, które obowiązywały w latach 2002 - 2009

UCHWAŁA NR XXXV/1131/2001.
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28.11.2001 roku
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku, nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 2 i art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 roku nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. budynki, budowle i grunty lub ich części będące we władaniu jednostek i zakładów budżetowych gminy Gdynia,

2. powierzchnie zajęte przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach wielomieszkaniowych nie posiadających lokali użytkowych, stanowiących własnośc osób fizycznych,

3. garaże służące do przechowywania wóżków inwalidzkich o napędzie miechanicznym i innych pojazdów samochodowych należących do inwalidów, których przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo potwierdzona jest przez lekarza.

§ 2.
Podatku od posiadania psów nie pobiera się od:

1. emerytów i rencistów prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, przy czym zwolnienie to przysługuje na jednego psa,

2. posiadaczy szczeniąt w wieku do ośmiu tygodni,

3. posiadaczy psów ratowniczych - zarejestrowanych w Sekcji Psów Ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku,

4. posiadanego psa wziętego ze schroniska, na okres jednego roku, na podstawie zaświadczeni wydanego przez Schronisko Opieki nad Zwierzętami

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Gdyni.

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała Wchodzi w życie 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: rbruski
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.11.2001
Data udostępnienia informacji: 21.07.2003
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 10:11 Korekta Małgorzata Gdaniec