Podatek od środków transportowych w 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXV/734/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
Gdynia:
1. od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- rok produkcji od 1996 r. - 612,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 804,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- rok produkcji od 1996 r. - 732,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 912,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- rok produkcji od 1996 r. - 1 152,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 512,00 zł

2. od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- rok produkcji od 1996 r. - 2 784,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 904,00 zł

3. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) rok produkcji od 1996 r. - 1 476,00 zł
b) rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 848,00 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie
- rok produkcji od 1996 r. - 1 992,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 316,00 zł

b) powyżej 36 ton
- rok produkcji od 1996 r. - 2 448,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 3 000,00 zł

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 612,00 zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 044,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem - 1 560,00 zł

b) powyżej 36 ton:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 296,00 zł
- z pozostałym zawieszeniem - 1 872,00 zł

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc:
- rok produkcji od 1996 r. - 840,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 140,00 zł
- od autobusu zasilanego energią elektryczną - 732,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- rok produkcji od 1996 r. - 1 920,00 zł
- rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 232,00 zł
- od autobusu zasilanego energią elektryczną - 1 212,00 zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/500/12 Rady Miasta Gdyni
z 31 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik
Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3844).

§ 3. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 4. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.11.2013
Data udostępnienia informacji: 23.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 14:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:44 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec