Podatek od środków transportowych w 2013 roku

UCHWAŁA  NR  XXIV/500/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.    z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach       i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:

1) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
• rok produkcji od 1996 r. - 600,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie - 792,00
     
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
• rok produkcji od 1996 r. - 720,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie - 900,00
 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
• rok produkcji od 1996 r. - 1 140,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie -   1 500,00
   
2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
• rok produkcji od 1996 r. - 2 784,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 904,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) rok produkcji od 1996 r. - 1 464,00
b) rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 836,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie
• rok produkcji od 1996 r. -   1 968,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 292,00

b) powyżej 36 ton
• rok produkcji od 1996 r. - 2 424,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 976,00

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  600,00

6)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:
• z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 032,00 zł 
• z pozostałym zawieszeniem - 1 548,00 zł               
      
b) powyżej 36 ton:
• z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 284,00
• z pozostałym zawieszeniem - 1 848,00

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a) mniejszej niż 30 miejsc:
• rok produkcji od 1996 r. - 828,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 128,00
• od autobusu zasilanego energią elektryczną - 720,00


b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
• rok produkcji od 1996 r. - 1 896,00
• rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 208,00
• od autobusu zasilanego energią elektryczną - 1 200,00
              
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/242/11 Rady Miasta Gdyni                              z 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2011 r., nr 166, poz. 3540).

§ 3. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 4. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.                                                             Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


                                                                  dr  inż. Stanisław Szwabski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 14.12.2012
Data udostępnienia informacji: 14.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 14:39 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 12:54 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 12:41 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska