Podatek od środków transportowych w 2010 roku


UCHWAŁA  NR XXXVII / 821 /09
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych 

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1] (jednolity tekst Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:   

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia: 
1)od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 a)     powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:     
od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,· 
od pozostałych samochodów. 
            540,00zł       
684,00 zł
 b)     powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:   
od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,·       
od pozostałych samochodów. 
 
636,00 zł
792,00 zł 
 c)      powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:     
od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,·       
od pozostałych samochodów. 

1 020,00 zł
1 320,00 zł
2)

od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:


2 544,00 zł
3)od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)     od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO,
b)     od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych. 1 308,00 zł
1 692,00 zł
4)od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 a)     od 12 ton do 36 ton włącznie:       
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,       
z pozostałym zawieszeniem,   

1 764,00 zł
2 052,00 zł 
        b)     powyżej 36 ton:     

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,·     
z pozostałym zawieszeniem.


2 184,00 zł
2 676,00 zł 
5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez    podatnika podatku rolnego:    

540,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  
 a)     od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:
·        z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,

·        z pozostałym zawieszeniem

912,00 zł

1 392,00zł              
 b)     powyżej 36 ton:
·        z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z tym, że:
-   dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej,
·        z pozostałym zawieszeniem, z tym, że:
-   dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej.

1 104,00 zł 

1 176,00 zł

1 572,00 zł 
1 752,00 zł
7)od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 a)     mniejszej niż 30 miejsc:
·        od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·        od autobusu zasilanego energią elektryczną,
·        od pozostałych autobusów,  
b)     równej lub wyższej niż 30 miejsc:
·        od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·        od autobusu zasilanego energią elektryczną,
·        od pozostałych autobusów. 

744,00 zł
648,00 zł       984,00 zł   

1 692,00 zł
1 080,00 zł
1 932,00 zł
 § 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV / 580 / 08 Rady Miasta Gdyni z 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2008 r., nr 132, poz. 3269).  

§ 3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.  
§ 4.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.    
                                                           
  
                                                     Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
                                                                   
                                                    dr  inż. Stanisław Szwabski
 [1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:   1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),   2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 25.11.2009
Data udostępnienia informacji: 07.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:51 Korekta Małgorzata Gdaniec