Podatek od środków transportowych w 2006 roku

UCHWAŁA  NR  XXXVI/866/05

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 listopada 2005 roku


w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 roku nr 9, poz. 81 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:


§ 1.

 

 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:

1)

od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 

a)     od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

 • od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III,
 • od pozostałych samochodów.

      

   456,00 zł

 

588,00 zł

 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

 • od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I,   EURO II i EURO III,
 • od pozostałych samochodów.

 

552,00 zł

 

684,00 zł


 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

 • od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I,   EURO II i EURO III,
 • od pozostałych samochodów.

  

900,00 zł

 

1 152,00 zł

2)

od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

   2 232,00 zł

3)

od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że:

 • od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO I,   EURO II i EURO III,
 • od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych.

 

 

 

 

1 152,00 zł

1 464,00 zł

4)

od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

 

a)     od 12 ton do 36 ton włącznie

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 • z pozostałym zawieszeniem.

 

 

1 536,00 zł

1 788,00 zł

 

       

b)     powyżej 36 ton

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
 • z pozostałym zawieszeniem

 

 

1 908,00 zł

2 340,00 zł

 

5)

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez    podatnika podatku rolnego:


 

 

 

456,00 zł

6)

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:       

 

 

a)     od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 • z pozostałym zawieszeniem

 

 

792,00 zł 

1 212,00 zł

          

 

b)     powyżej 36 ton

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z tym, że:

-          dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej


 • z pozostałym zawieszeniem z tym, że:

-          dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i węcej


 

 

960,00 zł

 

1 031,72 zł

 

1 344,00 zł

 

1 526,32 zł

7)

od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

a)      mniejszej niż 30 miejsc:

 • od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO I,   EURO II i EURO III,
 • od pozostałych autobusów.

b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc:

 • od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO I,   EURO II i EURO III,
 • od pozostałych autobusów. 

648,00 zł

840,00 zł

 

 

1 464,00 zł

1 668,00 zł

§ 2.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV / 576 / 04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 149, poz. 2749).


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.


§ 4.

           

1.     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2.     Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr  inż. Stanisław Szwabski      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: rbruski
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.11.2005
Data udostępnienia informacji: 29.11.2005
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:58 Korekta Małgorzata Gdaniec