Podatek od środków transportowych w 2005 rokuUCHWAŁA NR XXV/576/04

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 roku nr 9, poz. 81 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:

1)

od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

 • od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III,
 • od pozostałych samochodów.


444,00 zł

 

564,00 zł

 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

 • od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III,
 • od pozostałych samochodów.

 

528,00 zł

 

660,00 zł


 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

 • od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III,
 • od pozostałych samochodów.

 

876,00 zł

 

1 116,00 zł

2)

od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że

- dla samochodu ciężarowego o czterech osiach i więcej, systemie zawieszenia osi jezdnych innym niż pneumatyczne lub równoważne oraz masie równej lub większej 29 ton


 

2 172,00 zł2 452,80 zł

3)

od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że:

 • od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III,
 • od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych.

 

 

 

 

1 116,00 zł

1 428,00 zł

4)

od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 • z pozostałym zawieszeniem, z tym, że:

- dla ciągnika siodłowego i balastowego o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 31 ton włącznie do 36 ton włącznie


 

 

1 488,00 zł

1 740,00 zł

 

 

1 937,76 zł

 


b) powyżej 36 ton

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
 • z pozostałym zawieszeniem, z tym, że:

- dla ciagnika siodłowego i balastowego o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 40 ton i więcej


 

 

1 860,00 zł

2 280,00 zł

 

2 548,65 zł

 

5)

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


 

 

 

444,00 zł

6)

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z tym, że:
 • dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 33 ton włącznie do 36 ton włącznie

 • z pozostałym zawieszeniem, z tym, że:

- dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 33 ton włącznie do 36 ton włącznie 

 

768,00 zł849,94 zł


1 176,00 zł

 

 

1 291,07zł

 

 

b) powyżej 36 ton

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z tym, że:

- dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej

- dla przyczepy i naczepy o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej


 • z pozostałym zawieszeniem z tym, że:

- dla przyczepy i naczepy o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i węcej


 

 

936,00 zł

 

1 149,03 zł


942,32 zł

 

1 308,00 zł

 

1 699,87 zł

7)

od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

a) mniejszej niż 30 miejsc:

 • od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III,
 • od pozostałych autobusów.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:

 • od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO I, EURO II i EURO III,
 • od pozostałych autobusów. 

624,00 zł

816,00 zł

 

 

 

1 428,00 zł

1 620,00 zł

§ 2.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III / 45 / 2002 Rady Miasta Gdyni z 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 98, poz. 1816).


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.


§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: rbruski
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.11.2004
Data udostępnienia informacji: 21.07.2003
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:57 Korekta Małgorzata Gdaniec