Podatek od środków transportowych

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 416
Tel. 58-66-88-829
        58-66-88-262
        58-66-88-825
        58-66-88-271
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumenty Deklaracja podatkowa DT-1 składana przez osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Podmioty te obowiązane są:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Dane zawarte w deklaracji muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Stawki podatków rokrocznie uchwalane są przez Radę Miasta Gdyni i mieszczą się w granicach określonych ustawowo.
 
sposób załatwienia sprawy Deklaracje na podatek od środków transportowych można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Informację w zakresie prawidłowego wypełnienia deklaracji DT-1 można uzyskać na IV piętrze w pok. 416 (wówczas należy przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny i umowę kupna/sprzedaży).

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1)po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
* I rata -w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
*II rata - do dnia 15 września danego roku.
2)od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
W przypadku wpłacania podatku po terminie, do wpłacanej kwoty należy doliczyć odsetki od zaległości podatkowej. Odsetek nie nalicza się, jeżeli nie przekraczają one kwoty 8,70 zł. 
opłaty nie dotyczy
czas załatwienia sprawy nie dotyczy
inne informacje W przypadku niezłożenia deklaracji organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. Jeżeli podatek nie zostanie uiszczony w terminie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty zostanie wszczęta egzekucja. 
tryb odwoławczy Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawna Rozdział III ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku,poz.716),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2015.2025). 
druki Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 od 01.01.2016r.
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A od 01.01.2016r.

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 do 31.12.2015 r.
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A do 31.12.2015r.

stawki podatku od srodków transportowych w 2011r.;
stawki podatku od środków transportowych w 2012 r.;
stawki podatku od środków transportowych w 2013 r.
stawki podatku od środków transportowych w 2014 r.
stawki podatku od środków transportowych w 2015 r.
stawki podatku od środków transportowych w 2016 r.
stawki podatku od środków transportowych w 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 25.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2017 10:27 Korekta Michał Kowalski
21.11.2016 15:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.11.2016 14:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.11.2016 12:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.04.2016 15:36 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 17:02 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:39 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 14:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 14:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 14:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 13:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 13:30 Korekta Michał Kowalski
03.12.2014 11:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.12.2014 15:26 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 13:19 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
17.07.2014 10:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:26 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:23 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 14:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 13:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.07.2014 13:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.05.2014 15:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.05.2014 15:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.05.2014 11:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.05.2014 11:44 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.05.2014 11:39 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.11.2013 11:45 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 10:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 12:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.12.2012 13:58 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 10:04 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 14:29 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
26.07.2012 09:41 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
27.06.2012 14:38 Korekta Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 16:56 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 14:32 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
03.02.2012 13:32 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
02.02.2012 15:15 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
13.01.2012 14:50 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
12.12.2011 12:14 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
07.12.2011 12:58 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
14.12.2010 15:45 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
10.12.2010 11:53 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:33 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska