Podatek od posiadania psów w 2005 i 2006 roku

 

UCHWAŁA  NR XXV/579/04

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Gdyni, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 14. ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47, § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 36,00 zł.
  2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca podatek wynosi 18,00 zł.
  3. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania, do dnia 31 marca lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa.

§ 2.

  1. Podatek od posiadania psów może być płatny w kasie urzędu lub u inkasenta.
  2. Określa się inkasentów podatku od posiadania psów, zobowiązanych do jego poboru:

a)     Administracje Budynków Komunalnych nr 3, 4

b)     Spółdzielnie Mieszkaniowe posiadające budynki mieszkalne,

c)     Wojskową Agencję Mieszkaniową,

d)     Pozostałe jednostki administrujące zasobami mieszkaniowymi,

e)     Henryk Kwidziński,

f)      Mirosław Kondratowicz,

g)     Michał Klein.

§ 3.

1.     Inkasenci podatku winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem miasta w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

2.     Ustala się, że wynagrodzenie inkasenta wynosi 30 % kwoty pobranego podatku i płatne jest w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała XXXV/1128/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania terminów płatności oraz sposobu jego poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 98 poz. 1818).

§ 6.

1.     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


2.     Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2005 roku.

                                                           

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr  inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.11.2004
Data udostępnienia informacji: 09.12.2004
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 10:12 Korekta Małgorzata Gdaniec