Podatek od nieruchomości w 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXV/733/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów
opodatkowania:

1) od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha
powierzchni
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,68 zł od m2 powierzchni użytkowej,
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 7,73 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli -2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

§ 2. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/499/12 Rady Miasta Gdyni
z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3843).

§ 4.

1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.10.2013
Data udostępnienia informacji: 23.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 11:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:16 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec