Podatek od nieruchomosci w 2013 roku

UCHWAŁA  NR XXIV/499/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: § 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2. Uchwałę wykonuje  Prezydent Miasta Gdyni.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VIII/241/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2011 r.,  Nr 166, poz. 3539).

§ 4. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.                                                             Przewodniczący Rady Miasta Gdyni


                                                                  dr  inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 14.12.2012
Data udostępnienia informacji: 14.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 11:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 14:38 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 14:37 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 12:56 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska