Podatek od nieruchomości w 2012 roku

 
UCHWAŁA  NR  XIII / 241 / 11 RADY MIASTA GDYNI
z dnia  26  października 2011 r. 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni  

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[i] (jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 § 1.
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:
 

1)od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-0,84 zł od 1 m2 powierzchni,  -4,33 zł od 1 ha powierzchni, 
 -0,42 zł od 1 m2 powierzchni.

2)od budynków lub ich części: 


a)mieszkalnych

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

d)związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajetych przez przedmioty udzielające tych świadczeń
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 


    -21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


    -10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    -4,45 zł od m2 powierzchni użytkowej,  


    -7,36 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3)od budowli

   - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  
     § 2.

Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

      § 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVII/1111/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2010 r., Nr 149, poz. 2928).   
  § 4. 

1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.                                                               

                                                                           Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
                                                                    dr  inż. Stanisław Szwabski 

[i]       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:   1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),   2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 12.12.2011
Data udostępnienia informacji: 12.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2017 11:31 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
12.12.2011 14:55 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska