Podatek od nieruchomości w 2011 roku

UCHWAŁA  NR  XLVII / 1111 / 10RADY MIASTA GDYNI
z dnia  20  października 2010 r. 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni  

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[i] (jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 § 1.
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:
 

1)od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-0,80 zł od 1 m2 powierzchni,  -4,15 zł od 1 ha powierzchni, 
 -0,39 zł od 1 m2 powierzchni.

2)od budynków lub ich części: 


a)mieszkalnych

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 


    -21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


    -9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    -4,27 zł od m2 powierzchni użytkowej,  


    -7,06 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3)od budowli

   - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  
     § 2.

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

      § 3.

 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/819/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2009 r., nr 177, poz. 3505).

     § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.                                                                

                                                                           Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
                                                                    dr  inż. Stanisław Szwabski 

[i]       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:   1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),   2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 17.02.2011
Data udostępnienia informacji: 17.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2011 11:26 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:25 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:23 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:22 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:21 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:19 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:14 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:13 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:11 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:08 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
18.02.2011 11:06 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 15:25 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 15:04 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 15:03 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 15:02 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 14:55 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 14:51 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska