Podatek od nieruchomości w 2010 roku


UCHWAŁA  NR XXXVII / 819 / 09
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 listopada 2009r.  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
 
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania: 

 1.od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 
b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzeniodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 


-0,77 zł od 1 m2 powierzchni, - 4,04 zł od 1 ha powierzchni,  


- 0,37 zł od 1 m2 powierzchni.

 2.od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0, 65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


- 20,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 


- 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


- 4,16 zł od m2 powierzchni użytkowej,

 

- 6,88 zł od m2 powierzchni użytkowej.
  

   3.od budowli

-2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV/ 581/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2008 r., nr 132, poz. 3270).
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.                                                               

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni  
   dr  inż. Stanisław Szwabski
 

   Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:   1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),   2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 25.11.2009
Data udostępnienia informacji: 07.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:44 Korekta Małgorzata Gdaniec