Podatek od nieruchomości w 2005 roku

UCHWAŁA NR XXV/575/04.
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24.11.2004roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni.


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastepuje: 

§ 1.
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, do następujących przedmiotów opodatkowania:


1)     od gruntów:

    a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków 

    b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych


    c)     pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,66 zł od 1 m2 powierzchni,- 3,52 zł od 1 ha powierzchni,

- 0,28 zł od 1 m2  powierzchni.

2)  od budynków lub ich części:

    a)      mieszkalnych


    b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej


    c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym


    d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych


    e)      pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,-17,98zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


- 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,- 3,61 zł od m2 powierzchni użytkowej,

- 6,01 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3)      od budowli


- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni

§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII / 257 / 2003 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni (Dziennik Urzędowy Woje. Pomorskiego z 2003 r., nr 151, poz. 2683)

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.11.2004
Data udostępnienia informacji: 09.12.2004
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:54 Korekta Małgorzata Gdaniec