Opłata targowa w 2015 roku

UCHWAŁA NR XXXV/735/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej
wysokości

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu
trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano

§ 2.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3.
1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach
wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.
1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:
    1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
    2) Józef Oleksik.

§ 5.
1. Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych
druków opłaty w następujących terminach:
    1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
    2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
2. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę
targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę
targową poza targowiskami wyznaczonymi.
3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę
targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową
4. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentu obciążającego (faktura lub rachunek)

§ 6.
 Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/501/12 Rady Miasta Gdyni
z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie
Miasta Gdyni, a także jej wysokości. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3845).

§ 8.
1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski


Załącznik Nr 1.  STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NA WYZNACZONYCH TARGOWISKACH


 L.p forma sprzedaży
 dzienne opłaty na targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną
 dzienna stawka na targowiskach prowadzących sprzedaż hurtową
 w strefie śródmiejskiej
poza strefą śródmiejską
 1 2 34
 5
 1 przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, ziemi itp., - za 1 m2 zajętej powierzchni terenu 
 5,00 4,80 X
 2 przy sprzedaży z ław i stołów - za 1 m2 zajętej powierzchni 7,50 6,50 X
 3 przy sprzedaży ze stoisk, straganów, tzw. „żab" - „szczęk", oraz z przyczep do samochodów osobowych - od jednej sztuki 24,00 19,00 16,00
 4 przy sprzedaży z pojazdu samochodowego - od jednej szt.   
 a) osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 ton
 31,00 19,00 14,00
 b) o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton, 39,00 33,00 19,00
 c) o ładowności powyżej 7 ton. 100,00 80,00 25,00
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 764,62 zł

Objaśnienia:

1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
5. Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.
6. Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.


Załącznik Nr 2. STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI

 L.p Rodzaj działalności
 Podstawy wymiaru
 w strefie śródmiejskiej
poza strefą śródmiejską
 12
 3 4 5
 1. - sprzedaż pocztówek, biletów na imprezy masowe, gazet, książek, przewodników turystycznych, map, losów, losów loterii fantowych,
- sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowej
 m2 3,80 3,80
 2. sprzedaż art. związanych ze świętami kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi, kwiatów, sadzonek m2 13,50 13,50
 3. sprzedaż choinek stanowisko 35,00 35,50
 4.sprzedaż, art. sezonowych i pamiątkarskich lub promocja nowego produktu   
 - w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10. do 31.12 stanowisko 7,50 7,50
 - w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09 stanowisko 15,00 15,00
 - w okresie od 01.07ddo 31.08
 stanowisko 27,00 27,00
5.
 sprzedaż małej gastronomii i napojów punkt 31,00 25,00
6. sprzedaż małej gastronomii i napojów z wózka - do 1 m2 m2 20,00 20,00
7. sprzedaż ze stoisk przed sklepami m2 13,00 10,00
8. imprezy i kiermasze m2
 3,00 3,00
9.
 warzywa i owoce punkt 33,00 27,00
10, sprzedaż innych artykułów stanowisko 27,00 17,50
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 764,62 zł.

Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną powierzchnię i lokalizację
4. Opłata za stanowisko - oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.11.2013
Data udostępnienia informacji: 23.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2015 09:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2015 09:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2015 09:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 14:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 12:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 11:56 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.01.2014 15:49 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec