Opłata targowa w 2013 roku

UCHWAŁA  NR  XXIV/501/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i 3  ustawy    z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami ), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1.Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano.


§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.


§ 3. 1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
2) Zenon Brzeski.


§ 5. 1. Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty  i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.


2. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi.
3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową
4. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentu obciążającego (faktura lub rachunek)


§ 6. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.


§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VIII /243/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2011 r., nr 166 poz. 3541).


§ 8. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.                                                    Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

                                                dr  inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 14.12.2012
Data udostępnienia informacji: 06.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2014 15:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.03.2014 15:45 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 15:02 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
06.12.2012 13:41 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska