Opłata targowa w 2012 roku

UCHWAŁA  NR ­  XIII / 243/ 11 RADY MIASTA GDYNI
z dnia   26 października 2011 r. 
w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości 


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[i] (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 
§ 1.
1.Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2.Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano.
§ 2.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku. 
§ 3.
1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 § 4.
1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
2) Zenon Brzeski. 
§ 5.
1. Inkasenci określonych w § 4 ust. 2 pkt 1, wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

2.Inkasent wymienieni w § 4 ust. 2 pkt 2),  wpłacają do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.
3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi.
4.Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową
5.Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od momentu przedstawienia rozliczenia. 
§ 6.
Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni. 
§ 7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVII / 1113/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2010 r., nr 149, poz. 2929).
§ 8.
   
                                 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

                
                                                    Przewodniczący Rady Miasta Gdyni                                                
dr  inż. Stanisław Szwabski
 

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:   1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),   2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

        Załącznik nr 1
      
do uchwały Rady Miasta Gdyninr  XIII  / 243 /11 z  26 październik 2011 r.  
      
 STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDAŻY NA WYZNACZONYCH TARGOWISKACH
 
  Dzienne opłaty na targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną(zł)Dzienna stawka na targowiskach prowadzących (zł)
Lp.Forma sprzedażyw strefieśródmiejskiejpoza strefą śródmiejską sprzedaż hurtową
12345
1.przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader,z ziemi itp., - za 1 m2 zajętej powierzchni terenu    4,70* 4,20*x
2.przy sprzedaży z ław i stołów -  za 1 m2 zajętej powierzchni  6,70* 5,70*x
3.przy sprzedaży  ze stoisk, straganów, tzw. „żab” - „szczęk”, oraz z przyczep do samochodów osobowych - od  jednej sztuki  22,00* 18,00* 15,00*
4.przy sprzedaży z  pojazdu samochodowego - od jednej szt.a)    osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 ton,b)    o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton,c)    o ładowności powyżej 7 ton.  28,50* 36,00*94,00*  18,00* 30,50*75,00*   13,00* 18,00*23,00*
     

* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 728,64 zł
Objaśnienia: 
1.Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami:  Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Głna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2.Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3.Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.
4.Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
5.Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.
6.Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.              Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Gdyninr  XIII  / 243 /11    z  26 październik 2011 r. 
 
STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI
 
Lp.Rodzaj działalnościPodst. wymiaruw strefie śródmiejskiejpoza strefą śródmiejską
12346
1.- sprzedaż pocztówek, biletów na imprezy masowe, gazet, książek, przewodników turystycznych, map, losów, losów loterii fantowych,- sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowejm23,70*3,70*
2.sprzedaż art. związanych ze świętami kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi, kwiatów, sadzonekm212,50*12,50*
3.sprzedaż choinekstanowisko33,00*33,00*
4.  sprzedaż, art. sezonowych i pamiątkarskich lub promocja nowego produktu   
- w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10. do 31.12stanowisko7,00*7,00*
- w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09stanowisko14,00*14,00*
- w okresie od 01.07 do 31.08stanowisko25,00*25,00*
5.sprzedaż małej gastronomii i napojówpunkt29,5023,00
6.sprzedaż małej gastronomii i napojów z wózka - do 1 m2 m2 18,50* 18,50*
7.sprzedaż ze stoisk przed sklepamim212,00*9,00*
8.imprezy i kiermaszem22,70*2,70*
9.warzywa i owocepunkt30,5025,50
10.sprzedaż innych artykułówstanowisko25,00*16,00*
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 728,64 zł.
Objaśnienia:
1.Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami:  Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Głównado przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2.Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3.Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną  powierzchnię i lokalizację.
4.Opłata za stanowisko – oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 12.12.2011
Data udostępnienia informacji: 12.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.03.2012 09:34 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 09:33 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 09:32 Korekta Michał Kowalski
12.12.2011 15:48 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska