Opłata targowa w 2010 roku


UCHWAŁA  NR ­XXXVII / 822 / 09
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 listopada 2009 r.  


 

w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt. 1, lit. a), pkt. 2 i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[i] (jednolity tekst Dz.U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:  
§ 1.
1.Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.

2.Opłata targowa jest opłatą dzienną.

3.Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano. 
§ 2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku. 
§ 3.
1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 4.
1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

2.Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:
          1)  osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
          2)  Jakuba Kobylińskiego. 
§ 5.

1.Inkasenci, za wyjątkiem określonych w ust. 2, wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących terminach:
          1)   do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
          2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

2.Inkasent wymienieni w §4 ust. 2 pkt 2),  wpłacają do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.

3.Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi.

4.Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową.

5.Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od momentu przedstawienia rozliczenia. 
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV / 582 / 08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2008 r., nr 132, poz. 3271). 
§ 8.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.                                                         
                                
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni  
                                dr  inż. Stanisław Szwabski
   
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Gdyni
nr XXXVII / 822 /09
z 25 listopada 2009r. 

  STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDAŻY NA WYZNACZONYCH TARGOWISKACH 
  dzienne opłaty na targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną(zł)dzienna stawka na targowiskach prowadzących (zł)
lp.forma sprzedażyw strefieśródmiejskiejpoza strefą śródmiejską sprzedaż hurtową
12345
1.przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader,z ziemi itp., - za 1 m2 zajętej powierzchni terenu    4,20 3,70x
Przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł
2.przy sprzedaży z ław i stołów -  za 1 m2 zajętej powierzchni  6,20 5,20x
Przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł
3.przy sprzedaży  ze stoisk, straganów, tzw. „żab” - „szczęk”, oraz z przyczep do samochodów osobowych - od  jednej sztuki  21,00* 17,00* 14,00*
4.przy sprzedaży z  pojazdu samochodowego - od jednej szt.a)   osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 ton,b)   o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton,c)   o ładowności powyżej 7 ton.    27,00* 34,00*88,00*   17,00* 29,00*70,00*    12,00* 17,00*21,00*
     
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 681,54 zł
Objaśnienia: 
1.    Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami:  Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Puiłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2.    Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3.    Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.
4.    Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
5.    Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.
6.    Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.    Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Gdyni
nr XXXVII / 822 /09    
z 25 listopada 2009 r.
 

STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI 
lp.rodzaj działalnościpodst. wymiaruw strefie śródmiejskiejpoza strefą śródmiejską
12346
1.- sprzedaż pocztówek, biletów na imprezy masowe, gazet, książek, przewodników turystycznych, map, losów, losów loterii fantowych,- sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowejm23,70*3,70*
2.sprzedaż art. związanych ze świętami kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi, kwiatów, sadzonekm211,50*11,50*
3.sprzedaż choinekstanowisko31,0031,00
4.  sprzedaż, art. sezonowych i pamiątkarskich lub promocja nowego produktu   
- w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10. do 31.12stanowisko6,20*6,20*
- w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09stanowisko13,00*13,00*
- w okresie od 01.07 do 31.08stanowisko23,50*23,50*
5.sprzedaż małej gastronomii i napojówpunkt28,0021,50
6.sprzedaż małej gastronomii i napojów z wózka - do 1 m2 m2 17,50 17,50
7.sprzedaż ze stoisk przed sklepamim211,00*8,30*
8.imprezy i kiermaszem22,60*2,60*
9.warzywa i owocepunkt29,0023,50
10.sprzedaż innych artykułówstanowisko23,80*14,50*
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 681,54 zł.
Objaśnienia:
1.    Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami:  Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.
2.    Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3.    Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną  powierzchnię i lokalizację
4.    Opłata za stanowisko – oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 25.11.2009
Data udostępnienia informacji: 07.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.03.2012 09:46 Korekta Michał Kowalski