Opłata targowa w 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/864/05
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23.11.2005 roku
w sprawie:
określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na teranie miasta Gdyni, a także jej wysokości.

 

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 i art. 19 pkt. 1, lit. a), pkt. 2 i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.  Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także lokalizacji targowiska.

2.  Opłata targowa jest opłatą dzienną

3.  Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano.

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

    

§ 3.       

1.   Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.

1.   Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

2.   Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:

      1)   osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko ,

      2)   Leszka Jastrzębskiego

      3)   Marcina Ludwiczaka.

3.   W przypadku, gdy jedna z osób wymienionych w §4 pkt 2 lit. b) i c) z jakichkolwiek powodów nie będzie mogła pobierać opłaty targowej w zastępstwie wyznacza się Józefa Pobłockiego


§ 5.

1.   Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących terminach:

      1)  do dnia dwudziestego każdego miesiąca - za okres od początku miesiaca do dnia 15 każdego miesiąca,

      2)  do dnia piątego następnego miesiaca - za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiaca poprzedniego.

2.   Inkasenci wymienieni w 4 pkt 2 lit. b), c) oraz w pkt 3 wpłacają do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.

3.   Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną.

4.   Wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują:

      a) inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi

      b) inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową

5. Wynagrodzenie płatne w ciągu 14 dni od momentu przedstawienia rozliczenia.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.


§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV/577/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2004 roku nr 149, poz. 2750)

 

§ 8.

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

2.      Uchwała wchodzi w żyice z dniem 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski


Załącznik nr 1

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDAŻY NA WZYNACZONYCH TARGOWISKACH

 

Lp.forma sprzedaży

dzienne opłaty na targowiskach

prowadzących sprzedaż detaliczną

 (zł)

dzienna stawka na tarhowiskach prowadzących soprzedaż hurtową

(zł)

w strefie

 śródmiejskiej

poza strefą

śródmiejską

12345
1.przy sprzedaży z reki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, z ziemi itp. - za 1 m kw. zajętej powierzchni terenu**3,60**3,00*X
2.przy sprzedaży z ław i stołów za 1m kw. zajetej powierzchni**5,60**4,50**X
3.przy sprzedązy ze stoisk, straganów, tzw. 'żab'-'szczęk', oraz z przyczep do samochodów osobowych - od jednej sztuki19,00*15,50*12,50*
4.

przy sprzedaży z pojazdu samochodowego - od jednej sztuki:

a) osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 ton,

b)o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton,

c) o ładowności powyżej 7 ton
24,00*

31,00*

80,00*
15,50*

26,00*

64,00*
10,50*

15,50*

19,00*

* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 612,81 zł

** przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł

Objaśnienia:

1.   Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami:  Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Puiłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.

2.   Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.

3.   Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.

4.   Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.

5.   Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.

6.   Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.
Załącznik nr 2 STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI

lp.

rodzaj działalności

podst. wymiaru

w strefie śródmiejskiej

poza strefą śródmiejską

1

2

3

4

6

1.

sprzedaż pocztóweksprzedaż biletów ZKM, biletów na imprezy masowe, kart parkingowych, gazet, map, losów, losów loterii fantowych,

sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowej


m2

3,10*

3,10*

sprzedaż art. związanych ze świętami kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi, kwiatów, sadzonek i choinek


 

m2

 

10,30*

 

10,30*

3

sprzedaż art. sezonowych i pamiątkarskich lub promocja nowego produktu

  • w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10 do 31.12
  • w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09
  • w okresie od 01.07 do 31.08stanowisko


stanowisko


stanowisko 

5,20*

 

11,00*

 

21,00*

 

 

 

5,20*

 

11,00*

 

21,00*

4

sprzedaż małej gastronomii i napojów chłodzących

punkt

25,00

 

19,00

 

6a

sprzedaż małej gastronomii i napojów chłodzących z wózka - do 1 m2


 

m2

 

15,50*

 

15,50*

7

sprzedaż ze stoisk przed sklepami


m2

9,50*

7,20*

8

imprezy i kiermasze


m2

2,10*

2,10*

9

warzywa i owoce


punkt

26,00

21,00

10

sprzedaż innych artykułów


stanowisko

21,00*

12,50*

*   przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 612,81zł.

Objaśnienia:

1.    Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami:  Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Puiłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.

2.    Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.

3.    Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną  powierzchnię i lokalizację

4.    Opłata za stanowisko - oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: rbruski
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.11.2005
Data udostępnienia informacji: 29.11.2005
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.03.2012 09:44 Korekta Michał Kowalski
16.03.2012 09:37 Korekta Michał Kowalski