Opłata targowa w 2005 roku

UCHWAŁA NR XXV/577/04.
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24.11.2004 roku
w sprawie:
określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na teranie miasta Gdyni, a także jej wysokości.

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 i art. 19 pkt. 1, lit. a), pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także lokalizacji targowiska

2. Opłata targowa jest opłatą dzienną

3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano

 

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.


§ 3.

1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.

1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:

1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko ,

2) Leszka Jastrzębskiego

3) Marcina Ludwiczaka.


§ 5.

1. Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących terminach:

1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca - za okres od początku miesiaca do dnia 15 każdego miesiąca,

2) do dnia piątego następnego miesiaca - za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiaca poprzedniego.

2. Inkasenci wymienieni w 4 pkt 2 lit. b), c) oraz w pkt 3 wpłacają do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.

3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonyhc targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną.

4. Wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują:

a) inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi

b) inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową

5. Wynagrodzenie płatne w ciągu 14 dni od momentu przedstawienia rozliczenia.


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.


§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/258/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 154, poz. 2760)

 

§ 8.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

2. Uchwała wchodzi w żyice z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski


Załącznik nr 1

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDAŻY NA WZYNACZONYCH TARGOWISKACH

 

Lp.forma sprzedaży

dzienne opłaty na targowiskach

prowadzących sprzedaż detaliczną

(zł)

dzienna stawka na tarhowiskach prowadzących soprzedaż hurtową

(zł)w strefie

śródmiejskiej

poza strefą

śródmiejską


12345
1.przy sprzedaży z reki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, z ziemi itp. - za 1 m kw. zajętej powierzchni terenu**3,50*2,80*X
2.przy sprzedaży z ław i stołów za 1m kw. zajetej powierzchni**5,30*4,20*X
3.przy sprzedązy ze stoisk, straganów, tzw. 'żab'-'szczęk', oraz z przyczep do samochodów osobowych - od jednej sztuki18,0015,0012,00
4.

przy sprzedaży z pojazdu samochodowego - od jednej sztuki:

a) osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 ton,

b)o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton,

c) o ładowności powyżej 7 ton
23,00

30,00

78,00
15,00

25,00

62,00
10,00

15,00

18,00

* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 579,32 zł

** przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 400 zł


Objaśnienia:

1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Puiłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.

2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.

3. Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.

4. Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.

5. Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.

6. Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.
Załącznik nr 2 STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI

lp.

rodzaj działalności

podst. wymiaru

w strefie śródmiejskiej

poza strefą śródmiejską

1

2

3

4

6

1.

sprzedaż pocztóweksprzedaż biletów ZKM, biletów na imprezy masowe, kart parkingowych, gazet, map, losów, losów loterii fantowych,

sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowej


m2

3,00*

3,00*

2

sprzedaż art. związanych ze świętami kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi, kwiatów, sadzonek i choinek


m2

 

10,00*

 

10,00*

3

sprzedaż art. sezonowych i pamiątkarskich lub promocja nowego produktu

  • w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10 do 31.12
  • w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09
  • w okresie od 01.07 do 31.08stanowisko


stanowisko


stanowisko 

5,00

 

10,00

 

20,00

 

 

 

5,00

 

10,00

 

20,00

4

sprzedaż małej gastronomii i napojów chłodzących

punkt

24,00

 

18,00

 

6a

sprzedaż małej gastronomii i napojów chłodzących z wózka - do 1 m2


 

m2

 

15,00*

 

15,00*

7

sprzedaż ze stoisk przed sklepami


m2

9,00*

7,00*

8

imprezy i kiermasze


m2

2,00*

2,00*

9

warzywa i owoce


punkt

25,00

20,00

10

sprzedaż innych artykułów


stanowisko

20,00

12,00

* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 597,86zł.


Objaśnienia:

1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Puiłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego.

2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.

3. Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną powierzchnię i lokalizację

4. Opłata za stanowisko - oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: rbruski
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.11.2004
Data udostępnienia informacji: 09.12.2004
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:56 Korekta Małgorzata Gdaniec