Opłata skarbowa w 2008 roku

UCHWAŁA NR XVII / 411 / 08
RADY MIASTA GDYNI
z 27 lutego 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Rady Miasta Gdyni nr IV/50/07 Rady Miasta Gdyni z 24 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, w §2 dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu:
„8) Zarząd Dróg i Zieleni”
         2. §3 przyjmuje brzmienie: „Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % kwoty pobranej opłaty skarbowej płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 2.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


       

                                                             Przewodniczacy Rady Miasta Gdyni


                                                                  dr inz. Stanislaw Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 27.02.2008
Data udostępnienia informacji: 17.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 10:42 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec