Opłata skarbowa w 2007 roku

UCHWAŁA NR IV / 50 / 07
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) oraz art. 47, § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Określa się inkasentów opłaty, zobowiązanych do jej poboru:
1) Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni,
2) Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni,
3) Izba Celna w Gdyni,
4) Urząd Morski w Gdyni,
5) Urząd Celny w Gdyni,
6) Sąd Rejonowy w Gdyni

§ 3. Ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % kwoty pobranej opłaty skarbowej płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 2.
2. Inkasenci opłaty skarbowej winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem Miasta Gdyni w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
                                                                 


       

                                                            

Przewodniczacy Rady Miasta Gdyni
                                                                  dr inz. Stanislaw Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.01.2007
Data udostępnienia informacji: 17.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 10:39 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 10:38 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec