Opłata miejscowa w latach: 2008 - 2013 roku

Stawka opłaty miejscowej w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2012  jest taka sama i ustalona jest w poniższej uchwale.


UCHWAŁA  NR ­­­­­XIV / 325 / 07
RADY MIASTA GDYNI
z 28 listopada 2007 r.
 

w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

  Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 i art. 19, pkt 1 lit b, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1] (jednolity tekst Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem nr 3/92 Wojewody Gdańskiego z dnia 24 marca 1992 roku w sprawie ustalenia miejscowości w województwie gdańskim, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 
§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,78 zł.

§ 2.

1.    Opłata może by ć wpłacana bezpośrednio na konto urzędu, w kasie urzędu lub płacona u inkasenta.
2.    Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie.
3.    Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem miasta w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
4.    Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III / 25 / 06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2007 r. nr 2, poz. 48).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.                                                                  
                                                        
                                                                 Przewodniczący Rady Miasta Gdyni                                                                                   dr  inż. Stanisław Szwabski
[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Izabela _Szwarc
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 13.12.2012
Data udostępnienia informacji: 14.01.2008
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 10:02 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 10:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:45 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.03.2014 15:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.12.2012 14:59 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
15.03.2012 14:16 Korekta Michał Kowalski
07.12.2011 13:06 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska