Opłata miejscowa w 2005 i 2006 roku

 

UCHWAŁA  NR ­­­­­­XXV/580/04

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku: nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  art. 17 i art. 19, pkt. 1 lit b , pkt. 2   ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem nr 3/92 Wojewody Gdańskiego z dnia 24 marca 1992 roku w sprawie ustalenia miejscowości w województwie gdańskim, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami),  Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,67 zł.

§ 2.

 

1.   Opłatę miejscową płaci się w kasie urzędu lub u inkasenta.

2.   Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie.

3.   Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem miasta w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

4.   Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III / 46 / 2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia , terminu płatności oraz sposobu jej poboru  (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 89, poz. 2182 ).§ 5.

 

1.     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2.     Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2005 roku

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr  inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.11.2004
Data udostępnienia informacji: 09.12.2004
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:55 Korekta Małgorzata Gdaniec