Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr 3317 obręb 0022 Orłowo położonej przy ul. Bernadowskiej 8

RAA.6733.1.9.2023.WGN-895/8                                                                                                                  Gdynia, 26.05.2023r.


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 977) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2023r., poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek nr 59497/2023 z dnia 15.05.2023r. inwestora: P4 Sp. z o.o., reprezentowana przez pełnomocnika Pana Dariusza Wrońskiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GDY0123A terenie działki nr 3317 obręb 0022 Orłowo położonej przy ul. Bernadowskiej 8 w Gdyni.Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wyłącznie po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pod numerem telefonu 58 6688426.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.

                                                                                                                                       z up. PREZYDENTA MIASTA


                                                                                                                                     mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                                            ARCHITEKT MIEJSKI
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 26.05.2023
Data udostępnienia informacji: 26.05.2023