Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Jałowcowej

RAA.6733.1.40.2021.IWD-610/dz.866                                                                                                         Gdynia, 07.01.2022r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 15.11.2021r. i uzupełniony w dniu 30.11.2021r. przez Pana Fabiana Ogór, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Marek Datta, została wydana w dniu 07.01.2022r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.40.2021.IWD-610/dz.866 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym polegająca na:
budowie sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Jałowcowej w Gdyni, na terenie działek nr: 866, 867, 865, 816, 815 i 803, obręb Pustki Cisowskie – 0024.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta  Gdyni  (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami.
Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
                                                                                                                             Z up. PREZYDENTA MIASTA
 
                                                                                                                           mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                                   ARCHITEKT MIEJSKI
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – mgr inż. arch. Irena Wierowska - Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 07.01.2022
Data udostępnienia informacji: 14.01.2022