Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci SN 15 kV i nn 0,4 w ul. Bernadowskiej w Gdyni kV

RAA.6733.1.18.2021.IWD-895/dz.3336                                                        
Gdynia, 27.07.2021r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 30.04.2021r., uzupełniony w dniu 14.05.2021r. i doprecyzowany w dniu 24.05.2021r. przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdańsku, w imieniu której wystąpił pełnomocnik – Pan Andrzej Formella, została wydana w dniu 27.07.2021r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.18.2021.IWD-895/dz.3336 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Bernadowskiej w Gdyni, polegająca na:
budowie sieci kablowych elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, na terenie działek nr: 3329/4, 3336, 3379/2 i 3340, obręb Orłowo – 0022, dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych do granicy administracyjnej z Sopotem, w ramach zadania pod nazwą „Zasilanie w energię elektryczną zespołu budynków wielorodzinnych – budynki nr G, H, I, J i K, budowa sieci kablowych Sn-15kV i nn-0,4kV oraz wkomponowanej stacji dwutransformatorowej”.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta  Gdyni  (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami.
Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – mgr inż. arch. Irena Wierowska - Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 30.07.2021
Data udostępnienia informacji: 30.07.2021