Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 243, 247, 250, 251, 248 obręb 0020 – Obłuże przy ul. mjra Henryka Sucharskiego

RAA.6733.1.12.2023.DD-1095/dz.243                                                                                                       Gdynia, 14.09.2023r.O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 977) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 775), zawiadamiam, że na wniosek nr 98095/2023 wniesiony w dniu 11.08.2023r., przez rzez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika – Panią Ewelinę Olesińską została wydana w dniu 14.09.2023r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.12.2023.DD-1095/dz.243 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na:
budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,01MPa) DN 225x13,4mm PE 100 RC oraz przyłączy gazu niskiego ciśnienia (do 0,01MPa) DN 63x5,8mm PE na terenie działek nr 243, 247, 250, 251, 248 obręb 0020 – Obłuże położonych przy ul. mjra Henryka Sucharskiego w Gdyni.Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta  Gdyni  (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami.
Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

                                                                                                                                 Z up. PREZYDENTA MIASTA


                                                                                                                               mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                                       ARCHITEKT MIEJSKI

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – mgr inż. Dominika Dybowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 14.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023