Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z budową 15 słupów oświetleniowych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej

RAA.6733.1.42.2022.IWD-954/dz.3806                                                                                                          Gdynia, 23.11.2022r.O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 503) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 27.09.2022r. i uzupełniony w dniu 20.10.2022r. przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, w imieniu którego wystąpiła pełnomocnik – została wydana w dniu 23.11.2022r., przez Prezydenta Miasta Gdyni, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegająca na:
wykonaniu robót budowlanych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni, obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z budową 15 słupów oświetleniowych wysokości 5 m, na terenie działki nr 3806, obręb Mały Kack – 0019.


Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta  Gdyni  (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikiem.
Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

                                                                                                                                    Z up. PREZYDENTA MIASTA


                                                                                                                                  mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                                          ARCHITEKT MIEJSKI


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – mgr inż. arch. Irena Wierowska - Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 23.11.2022
Data udostępnienia informacji: 24.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2022 13:28 Korekta Wioletta Gałczyńska-Nowak