Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż al. Zwycięstwa

RAA.6733.1.16.2023.JD-313/dz.517                                                                                                              Gdynia, 18.09.2023 r.O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023, poz. 977) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023, poz. 775) zawiadamiam, że w dniu 18.09.2023 r. na podstawie wniosku nr 109501/2023 wniesionego w dniu 08.09.2023 r., uzupełnionego w dniu 18.09.2023 r. przez: Gmina Miasta Gdyni, w imieniu której wystąpił pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie oświetlenia (posadowienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami na fundamencie, szafy oświetlenia ulicznego na fundamencie oraz linii kablowych nN-0,4 kV doprowadzających zasilanie w energię elektryczną) ciągu pieszego wzdłuż al. Zwycięstwa od ul. Harcerskiej do Miejskiej Biblioteki Publicznej położonej w rejonie ul. bp. Dominika w Gdyni, na części działek nr: 492, 494, 503, 504, 507, 517, 515, 521, 523, 526, 538, obręb Wzgórze Św. Maksymiliana – 0030 położonych przy al. Zwycięstwa i ul. bp. Dominika w Gdyni.


Obwieszczenie niniejsze, wraz z kopią wniosku i załącznikiem mapowym, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.


                                                                                                                        Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI


                                                                                                                        mgr inż. arch. Katarzyna Starzecka
 
                                                                                                                               KIEROWNIK REFERATU
                                                                                                                    Wydziału Architektoniczno-Budowlanego


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia: starszy inspektor -
mgr inż. Joanna Dudek


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Starzecka
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023