Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 2546 i 2545 obręb 0026 Śródmieście wraz z przyłączem do budynku dz. 2552 przy ul. Św. Piotra

RAA.6733.1.23.2022.WGN-4/dz. 2546 ciepłociąg                                                                                               Gdynia, 18.05.2022r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1973 z późn. zm) oraz na podstawie art.  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm) zawiadamia się, że na wniosek nr 67927/2022 z dnia 11.05.2022r.  inwestora: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Papierowską, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 2546 i 2545 obręb 0026 Śródmieście w Gdyni wraz z przyłączem do budynku dz. 2552 przy ul. Św. Piotra w Gdyni.
 
 
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wyłącznie po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pod numerem telefonu 58 6688426.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
 
 
                                                                                                                      z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
 
                                                                                                                       mgr inż. Arch. Lucyna Kucharek
                                                                                                                              KIEROWNIK REFERATU
                                                                                                                   Wydziału Architektoniczno-Budowlnego 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 18.05.2022
Data udostępnienia informacji: 23.05.2022