Obwieszczenie dot. decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa wyposażenia rurociągu dalekosiężnego „R1”na terenie „Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu”, cz.działki nr 1980, obręb Oksywie - 0021 przy ul. Muchowskiego

RAA.6733.1.40.2022.JD-722/dz.1980                                                                                                           Gdynia, 05.12.2022 r.O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 27.09.2022 r., uzupełniony w dniu 13.10.2022 r. została wydana w dniu 05.12.2022 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.40.2022.JD-722/dz.1980 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na: rozbudowie wyposażenia rurociągu dalekosiężnego „R1” – montaż komory czyszczaka z budową infrastruktury towarzyszącej: instalacji teletechnicznej i elektrycznej na terenie „Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu”, na terenie części działki nr 1980, obręb Oksywie - 0021 położonej przy ul. Muchowskiego w Gdyni.


Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta  Gdyni  (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami.
Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

                                                                                                                                    Z up. PREZYDENTA MIASTA


                                                                                                                                  mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                                          ARCHITEKT MIEJSKI

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor - mgr inż. Joanna Dudek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 05.12.2022
Data udostępnienia informacji: 07.12.2022