MOPS.DZP.322.3.11/2020 - Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą - klientów MOPS w Gdyni

Gdynia dnia 01.04.2020 r.

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.11/2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale II, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro, którego przedmiotem jest:
Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej dla osób z podwójną diagnozą - klientów wskazanych przez MOPS w Gdyni

Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2020 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2020 r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania odbędzie się poprzez transmisję on-line.
W związku z powyższym transmisja on-line rozpocznie się w dniu 10.04.2020 od godziny 11:00. Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna na serwisie YouTube MOPS Gdynia.
Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCYj2XJKyZPbl9Q-eV4PuA9Q
Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: „W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paulina Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2020 15:11 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska
10.04.2020 13:09 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke