Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w latach 2016-2017

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gdynia.pl
________________________________________

Gdynia: Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w latach 2016-2017
Numer ogłoszenia: 41208 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w latach 2016-2017.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część I
Zad. 1. Wycena nieruchomości w celu ustalenia/aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod budynkami mieszkalnymi.
Część II
Zad. 2 Wycena nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za mienie wywłaszczone w trybie art. 129 ust. 5 w zw. z art. 130 oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości wraz z określeniem wzrostu lub spadku wartości nieruchomości w trybie art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.).
Zad. 3 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz podmiotu publiczno-prawnego.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w rozdziale 4 art. 191 u. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.) w zakresie szacowania nieruchomości
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Liczba lat w których Wykonawca będzie potwierdzał aktualność wycen - 20
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny). - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wyceny nieruchomości.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zad. 1. Wycena nieruchomości w celu ustalenia/aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod budynkami mieszkalnymi. Przewidywana ilość: 112.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 80
o 2. Liczba lat, w których Wykonawca będzie potwierdzał aktualność wycen - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyceny nieruchomości.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zad. 2 Wycena nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za mienie wywłaszczone w trybie art. 129 ust. 5 w zw. z art. 130 oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości raz z określeniem wzrostu spadku wartości nieruchomości w trybie art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Przewidywana ilość: 29

Zad. 3 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz podmiotu publiczno-prawnego. Przewidywana ilość: 22.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 80
o 2. Liczba lat, w których Wykonawca będzie potwierdzał aktualność wycen - 20

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Pytanie i odpowiedź do SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik-Łosińska
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 24.02.2016
Data udostępnienia informacji: 24.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:38 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska
24.02.2016 13:08 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska
24.02.2016 13:04 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska