Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: 1)Budowa ul.Okrzei. 2)Budowa ul.Maszopów.

Gdynia: Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.:
1) Budowa ul. Okrzei.
2) Budowa ul. Maszopów.
Numer ogłoszenia: 90160-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: 1) Budowa ul. Okrzei. 2) Budowa ul. Maszopów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: 1) Budowa ul. Okrzei. 2) Budowa ul. Maszopów. (Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, informacje i wymagania dotyczące zakresu oraz realizacji opracowań stanowiących przedmiot zamówienia, zawarte są w Załączniku nr 8 i Załączniku nr 7 (projekt umowy) do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1, 71.31.34.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub rozbudowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną o wartości netto nie mniejszej niż 50 000 zł. każda, dla których w tym okresie wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę lub ZRID.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami legitymującymi się:kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.: posiadają, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności: drogowej - 1 osoba, architektonicznej - 1 osoba,konstrukcyjno-budowlanej- 1 osoba,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba, 1 osoba posiadająca, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub kilku specjalnościach.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.11.2.4 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykony-wania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia.
1. Cena - 90
2. Okres wykonania elementów przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt.7.1.ppkt 7.1.1. i ppkt 7.1.2.SIWZ - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji prac projektowych pod warunkiem, że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu leży po stronie Zamawiającego, przy czym konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji w toku jej uzgadniania, nie stanowi przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,
2) zmiany przedstawiciela Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy, osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami SIWZ,
3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia,
4) zmiany wynagrodzenia za realizację Części B przedmiotu zamówienia po ustaleniu rzeczywistej ilości działek niezbędnych do podziału pod inwestycję.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al.Marszałka Piłsudzkiego 52/54 (pokój 219-Wydział Inwestycji).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al.Marszałka Piłsudzkiego 52/54 w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

 Zał. nr 1A Formularz oferty

Zał. nr 1,2,3

Zał.nr 4,5,6

Zał.nr 7 projekt umowy

Zał. nr 8

Zał.nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Zał. nr 12

zał. nr 13

Zał. nr 14

zał. od 1 do 6 word

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: _Małgorzata Polan (nie pracuje)
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Polan
Data wytworzenia informacji: 14.04.2016
Data udostępnienia informacji: 14.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2016 15:57 Korekta Małgorzata Polan
14.04.2016 15:51 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 15:35 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 14:24 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 14:22 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 12:36 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 11:55 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 11:45 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 11:13 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.04.2016 10:48 Dodanie informacji Małgorzata Polan