Wykonanie dokumentacji dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej.

Przetarg nieograniczony
wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni"
 

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne
2016/S 200-360919
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Gdyni adres: Gdynia, ul. 10 - Lutego 24, pok. 204 - Wydział Budynków
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach.
II.1.2)Główny kod CPV
71200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej wszelkie dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) i realizację inwestycji (w szczególności wielobranżowe projekty budowlane i wielobranżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi dla potrzeb kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni". Zamówienie zostało podzielone na cztery części.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej wszelkie dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) i realizację inwestycji (w szczególności wielobranżowe projekty budowlane i wielobranżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi dla potrzeb kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej w Gdyni tj. Zadanie 1 - Zespół Szkół Nr 7 przy ul. Stawnej 4 - 6, Zadanie 2 - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48, Zadanie 3 - Gimnazjum Nr 4 przy ul. Okrzei 6, Zadanie 4 - Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Cechowej 22.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu rekojmi na prace projektowe / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania dokumentacji projektowej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej wszelkie dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) i realizację inwestycji (w szczególności wielobranżowe projekty budowlane i wielobranżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi dla potrzeb kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej w Gdyni tj. Zadanie 1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Wolności 22 b, Zadanie 2 - Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Admirała Porębskiego 21, Zadanie 3 - Szkoła Podstawowa Nr 16 przy ul. Chabrowej 43, Zadanie 4 - Szkoła Podstawowa Nr 33 przy ul. Godebskiego 8.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu rekojmi na prace projektowe / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania dokumentacji projektowej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej wszelkie dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) i realizację inwestycji (w szczególności wielobranżowe projekty budowlane i wielobranżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi dla potrzeb kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej w Gdyni tj. Zadanie 1 - VI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Mikołaja Kopernika 34, Zadanie 2 - Zespół Szkół Nr 9 przy ul. Chylońskiej 227, Zadanie 3 - Zespół Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65, Zadanie 4 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55, Zadanie 5 - Zespół Szkół Nr 6 przy ul. Wrocławskiej 52.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu rękojmi na prace projektowe / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania dokumentacji projektowej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)Opis zamówienia:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej wszelkie dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) i realizację inwestycji (w szczególności wielobranżowe projekty budowlane i wielobranżowe projekty wykonawcze, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi dla potrzeb kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej w Gdyni tj. Zadanie 1 - Zespół Szkół Nr 10 przy ul. Leopolda Staffa 10, Zadanie 2 - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54, Zadanie 3 - Szkoła Podstawowa Nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5, Zadanie 4 - Szkoła Podstawowa Nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu rękojmi na prace projektowe / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania dokumentacji projektowej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni.
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100 000 PLN.
2) W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia wykonawca powinien wykazać, że: w zakresie zdolności finansowej wykonawca powinien wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej iloczynowi kwoty 100 000 zł oraz liczby części na jakie składana jest oferta.
3) W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pt 2), zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części - najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach wykonawca zostanie wykluczony.
4) Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane,
b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, t.j.:
i) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane,
ii) co najmniej 1 osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane,
iii) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie projektu budowlanego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2) W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia wykonawca powinien wykazać, że:
a) w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową - jest spełnione wymaganie określone w pkt 1 lit a) tj. wykonał co najmniej 2 usługi o określonych cechach - niezależnie od liczby części o którą się ubiega;
b) w zakresie dysponowania osobami wymaga się wykazania co najmniej dysponowania liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach równą liczbie części o jakich udzielenie ubiega się wykonawca np. przy złożeniu oferty na 2 części należy wykazać co najmniej: 2 osoby spełniające warunek określony w pkt 1 lit b tiret i), 2 osoby spełniające warunek określony w pkt 1 lit b tiret ii) oraz 2 osoby spełniające warunek określony w pkt 1 lit b) tiret iii);
3) W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba osób niż wymagana zgodnie z pkt 2 lit b), zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części - najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach wykonawca zostanie wykluczony.
4) Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
a) wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane są wykonywane należycie, b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 - Lutego 24, pok. 202.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
I.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w Sekcji III, część VI).
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w Sekcji III, część VI),
2) Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
I.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, zgodnie z pkt. od VII.2.4 do VII.2.15 SIWZ.
II. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, dla każdej części zamówienia od 1 do 4. Zamówienia określone powyżej będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym, tj. polegających na wykonaniu opracowań powiązanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych, kosztorysów inwestorskich oraz pełnieniu nadzoru autorskiego. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych w poszczególnych częściach ustalona zostanie biorąc pod uwagę zakres prac zlecanych oraz proporcjonalnie do cen zaoferowanych dla zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2016

  Dokumenty do pobrania:

SIWZ wzaz z załącznikami nr1, nr3, nr4, nr5, nr6

Załącznik nr 2 Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na pytania:

Dnia 26.10.2016 r. 
     
Dnia 22.11.2016  

Informacja z otwarcia ofert 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 17.10.2016
Data udostępnienia informacji: 17.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2017 12:41 Dodanie informacji Gabriela Grabda
28.11.2016 16:22 Dodanie informacji Gabriela Grabda
23.11.2016 09:34 Dodanie informacji Gabriela Grabda
28.10.2016 12:43 Dodanie informacji Gabriela Grabda
17.10.2016 16:24 Dodanie informacji Gabriela Grabda