Opracowanie pięciu Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla inwestycji realizowanych w ramach programu Rozwoju szkolnictwa zawodowego

Opracowanie pięciu Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla inwestycji realizowanych w ramach programu Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni
Numer ogłoszenia: 27552 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pięciu Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla inwestycji realizowanych w ramach programu Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pięciu Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla niżej wymienionych placówek oświatowych, które w ramach realizacji programu Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni zostaną przystosowane do funkcjonowania jako nowe planowane zespoły szkół zawodowych:

Zadanie nr 1: Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni (obecnie siedziba Zespołu Szkół Mechanicznych) wraz z infrastrukturą techniczną, dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego;

Zadanie nr 2: Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni (obecnie siedziba IV LO) wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego;

Zadanie nr 3: Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni (obecnie Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych) wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego;

Zadanie nr 4: Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 77 w Gdyni ( obecnie siedziba Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - ul. Morska 77 oraz Zespołu Szkół Usługowych - ul. Morska 75) wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego;

Zadanie nr 5: Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni (obecnie siedziba Technikum Transportowego) wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających objętych przedmiotem zamówienia stanowiącym nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego

        II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.40.00-0, 71.25.00.00-5, 71.40.00.00-2.

        II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

        II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.05.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

a) jeden program funkcjonalno-użytkowy lub projekt budowlany wielobranżowy dla przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) - obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 ze zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2.

b) jeden program funkcjonalno-użytkowy lub projekt budowlany dla przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy, odbudowy lub przebudowy - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) - budynku wybudowanego nie później niż w 1960 roku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 przy czym zakres przebudowy obejmował zmianę układu przestrzennego i funkcjonalności wewnątrz budynku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje osobami które posiadają następujące uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe:

1. przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, będącej:

a) autorem lub współautorem co najmniej jednego programu funkcjonalno - użytkowego lub projektu budowlanego dotyczącego budowy , rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) - obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 ze zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2, lub/i

b) autorem lub współautorem co najmniej jednego programu funkcjonalno - użytkowego lub projektu budowlanego dla przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy, odbudowy lub przebudowy - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) - budynku wybudowanego nie później niż w 1960 roku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 przy czym zakres przebudowy obejmował zmianę układu przestrzennego i funkcjonalności wewnątrz budynku,

2. przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

3. przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

4. przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

5. przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. nr 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 15

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona

nie dotyczy

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: a) zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny), b) zmiany przedstawiciela Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy, osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wynikającej z przedłużenia czasu uzgadniania dokumentacji z powodów niezależnych od Wykonawcy których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip/usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni Wydział Budynków ul. 10 Lutego 24, II piętro, pokój 204.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Gdyni Wydział Budynków ul. 10 Lutego 24, II piętro, pokój 204.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ  

Załacznik Nr 1 - folmularz ofertowy

Załącznik Nr 1 A - folmularz cenowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Załacznik Nr 3 - wykaz głównych usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat 

Załącznik Nr 4 - Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie 

Załącznik Nr 6 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 8 - projekt umowy

 

 

Odpowiedź na pytania z dnia 15.02.2016 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 08.02.2016
Data udostępnienia informacji: 08.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2016 15:56 Dodanie informacji Gabriela Grabda
08.02.2016 15:46 Dodanie informacji Gabriela Grabda
08.02.2016 15:34 Dodanie informacji Gabriela Grabda
08.02.2016 15:23 Dodanie informacji Gabriela Grabda
08.02.2016 15:18 Dodanie informacji Gabriela Grabda
08.02.2016 15:14 Dodanie informacji Gabriela Grabda
08.02.2016 15:03 Dodanie informacji Gabriela Grabda