Opracowanie koncepcji i wykonanie serwisu internetowego www.gdynia.pl i Biuletynu Informacji Publicznej wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu

Opracowanie koncepcji i wykonanie serwisu internetowego www.gdynia.pl i Biuletynu Informacji Publicznej wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu
Numer ogłoszenia: 32940 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji i wykonanie serwisu internetowego www.gdynia.pl i Biuletynu Informacji Publicznej wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu internetowego www.gdynia.pl, który ma stanowić aktualne i kompleksowe źródło informacji o Gdyni. Serwis powinien być zaprojektowany w sposób nowoczesny, atrakcyjny graficznie, przejrzysty i łatwy do obsługi przez użytkowników. Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu graficzno - funkcjonalnego serwisu oraz przeniesienie do nowego serwisu treści z obecnej strony www.gdynia.pl oraz stron www.gdyniakulturalna.pl, www.gdyniainfobox.pl, www.gdyniaturystyczna.pl, www.gdyniarodzinna.pl, www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl, www.gdyniabusinessweek.pl, www.pies.gdynia.pl i opublikowanie ich na właściwych stronach. Zamówienie obejmuje także przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do wielokrotnego wykorzystania. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania strony www.gdynia.pl oraz oprogramowania cms nie może przekroczyć 120 000,00 zł brutto. Maksymalny koszt za roczny hosting strony nie może przekroczyć 50 000,00 zł brutto.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi w etapie I:

1) opracowanie koncepcji serwisu internetowego www.gdynia.pl. i BIP wg. załącznika nr 7,

2) wykonanie serwisu internetowego www.gdynia.pl i BIP z wersją dla osób niepełnosprawnych zgodną z wymaganiami WAI, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; zalecane i oczekiwane rozwiązania proponowane w podręczniku Dostępne strony na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (wydany w 2011 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

3) wykonanie mechanizmu do wysyłki newslettera

4) mediateka - wykonanie repozytorium biblioteki plików multimedialnych (zdjęcia, filmy, audio, grafika) wg. załącznika nr 7;

5) wykonanie formularzy wg. załącznika nr 9,

6) dostarczenie dla serwisu internetowego www.gdynia.pl i BIP wspólnego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) wg. załącznika nr 7,

7) przeniesienie praw autorskich majątkowych do projektu graficznego oraz elementów graficznych serwisu internetowego oraz oprogramowania komputerowego - Systemu Zarządzania Treścią (CMS) - dostarczanego przez Wykonawcę,

8) migracja danych z poprzedniej wersji serwisu internetowego Zamawiającego do nowego serwisu,

9) przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu Zarządzania Treścią dla wybranych pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej (łącznie do przeszkolenia 450 redaktorów w 6 turach. Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia szkoleń),

10) doradztwo techniczne związane z administrowaniem serwisu internetowego www.gdynia.pl i Biuletynem Informacji Publicznej,

11) wykonywanie usługi administrowania serwerem i urządzeniami zapewniającymi dostęp do sieci Internet przez 2 lata od dnia rozpoczęcia testów serwisu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy:

a) Prawo opcji polegać będzie na przedłużeniu świadczenia usługi administrowania i hostingu poza gwarantowany 24 miesięczny okres realizacji zamówienia podstawowego, jednak nie dłużej niż do 60 miesięcy.

b) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) Cena jednostkowa usługi zamawianej w ramach prawa opcji będzie taka sama jak zamówienia podstawowego, określona w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę,

d) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji trzykrotnie przedłużając termin administrowania i hostingu o 12 miesięcy w terminie przewidzianym prawem opcji.

e) W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 30 dni przed najbliższym terminem zakończenia świadczenia usługi administrowania i hostingu. W razie nie złożenia powyższego oświadczenia w podanym terminie przez Zamawiającego oznaczać będzie ze Zamawiający nie korzysta z prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi w etapie II:

migracja danych z subserwisów: www.gdyniakulturalna.pl, www.gdyniainfobox.pl, www.gdyniaturystyczna.pl, www.gdyniarodzinna.pl, www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl, www.gdyniabusinessweek.pl, www.pies.gdynia.pl i opublikowanie ich na właściwych podstronach serwisu internetowego www.gdynia.pl..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego w następującym zakresie:

1) rozbudowa funkcjonalności kalendarza imprez,

2) dodatkowe funkcjonalności subserwisów,

3) migracja danych ze wskazanego dodatkowego subserwisu wraz z dwoma formularzami

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72.41.30.00-8,

72.41.50.00-2,

72.21.22.24-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

nie dotyczy

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez co Zamawiający rozumie: opracowanie koncepcji i realizację według przyjętej koncepcji portalu internetowego), o łącznej wartości wszystkich zamówień netto minimum 150 000,00 zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje co najmniej 5 osobami, które posiadają doświadczenie w zakresie zaprojektowania co najmniej 5 portali internetowych oraz grafiki komputerowej w tym co najmniej:

1) jedna osoba posiadająca 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektu it (project manager),

2) jedna osoba posiadająca 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku grafika komputerowego,

3) jedna osoba posiadająca 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Front- End Developer,

4) dwie osoby posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku programisty. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Projekty graficzne w postaci kolorowego wydruku w formacie A2, tj. strony głównej (widok dla użytkowników komputerów stacjonarnych i widok dla użytkowników urządzeń mobilnych), widoku jednej imprezy z kalendarza imprez, widoku strony aktualności, widoku wybranego subserwisu z załącznika nr 8;

2) Dostęp do wersji demonstracyjnej CMSa;

3) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 45
2 - Estetyka szaty graficznej - 30
3 - Uzyteczność i funkcjonalność CMS - 20
4 - Okres udzielonej gwarancji - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

nie dotyczy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_109677.html.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Gdyni, Referat Relacji z Mediami, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:

SIWZ + załączniki + projekt umowy w wersji .doc

SIWZ + załączniki + projekt umowy w wersji pdf

Modyfikacja SIWZ zamieszczona w dniu 11.03.2016

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.02.2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.02.2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.02.2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 23.02.2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 24.02.2016

Odpowiedzi na pytania z dnia 03.03.2016

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.03.2016

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.03.2016

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 11.03.2016

Odpowiedzi na pytania z dni 15-17.03.2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 15.02.2016
Data udostępnienia informacji: 15.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2016 15:44 Publikacja odpowiedzi na pytan Michał Kowalski
15.03.2016 14:27 Publikacja sprostowania do odp Michał Kowalski
14.03.2016 15:02 Publikacja odpowiedzi na pytan Michał Kowalski
14.03.2016 14:52 Publikacja odpowiedzi na pytan Michał Kowalski
11.03.2016 15:35 Informacja o modyfikacji SIWZ Michał Kowalski
10.03.2016 13:25 odpowiedzi na pytania z dnia 0 Michał Kowalski
24.02.2016 15:45 zamieszczenie odpowiedzi z dni Michał Kowalski
24.02.2016 12:38 dołączenie odpowiedzi z dnia 2 Michał Kowalski
23.02.2016 11:46 Korekta Dorota Nelke
23.02.2016 10:52 Wstawienie odpowiedzi na pytan Michał Kowalski
18.02.2016 09:45 Korekta Michał Kowalski
18.02.2016 09:44 Korekta Michał Kowalski
18.02.2016 09:43 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.02.2016 15:47 Korekta Michał Kowalski
16.02.2016 15:46 dodanie odpowiedzi na pytanie Michał Kowalski
15.02.2016 13:11 Korekta Michał Kowalski
15.02.2016 13:03 Korekta Michał Kowalski
15.02.2016 13:01 Korekta Michał Kowalski
15.02.2016 12:52 Korekta Michał Kowalski
15.02.2016 12:51 Korekta Michał Kowalski
15.02.2016 12:14 Korekta Michał Kowalski
15.02.2016 12:14 Dodanie informacji Michał Kowalski