Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetleń w ulicach: Łanowa, Kolonia, Nagietkowa, Miegonia, Muchowskiego oraz Plac zabaw przy ul.Rdestowej 33

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetleń w następujących lokalizacjach:
1) ul.Łanowa (zadanie 1), 2) ul. Kolonia (zadanie 2), 3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3), 4) ul.Nagietkowa (zadanie 4), 5) ul. Miegonia i ul. Muchowskiego (zadanie 5).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP- Numer ogłoszenia: 62816-2016 w dniu 21.03.2016r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektowo-kosztorysowych budowy oświetleń w następujących lokalizacjach:1) ul.Łanowa (zadanie 1) 2) ul. Kolonia (zadanie 2) 3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3) 4) ul. Nagietkowa (zadanie 4) 5) ul. Miegonia i ul. Muchowskiego ( zadanie 5).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektowo-kosztorysowych budowy oświetleń w następujących lokalizacjach:1) ul.Łanowa (zadanie 1) 2) ul. Kolonia (zadanie 2) 3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3) 4) ul. Nagietkowa (zadanie 4) 5) ul. Miegonia i ul. Muchowskiego ( zadanie 5). (Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 7(projekt umowy) do SIWZ).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówienie publicznych
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.50.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 13.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o wartości netto minimum 50 000 zł. każda, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania oświetlenia ulic, dróg lub ciągów pieszych. W przypadku wykazania się wykonaniem dokumentacji wielobranżowej wymagane jest wyszczególnienie kosztu za opracowanie branży elektroenergetycznej- oświetlenie.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje 2 osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000,00zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres wykonania przedmiotu zamówienia - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następującym zakresie:
1) terminu realizacji prac projektowych pod warunkiem że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy,
2) terminu realizacji prac projektowych, jeżeli w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania dodatkowych badań, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
3) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na wniosek Zamawiającego, w związku ze zmianą warunków uzyskanych na etapie jej uzgadniania, w zakresie nie wykraczającym poza zakres przedmiotu zamówienia, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, z tym ustaleniem iż wykonanie zmian jest niezbędne do uzyskania kompletu uzgodnień koniecznych do wydania pozwolenia na budowę,
4) zmiany przedstawiciela Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami SIWZ,
5) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia,
6) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wysokość wynagrodzenia zostanie zmieniona na zasadach określonych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 ( pokój 219 - Wydział Inwestycji).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Zał.nr 1,1A,2,3,4,5,6

Zał.nr 1,1A, 2,3,4,5,6

Zał.nr 7

Zał.nr 8-12

Zał.nr 13-17

Zał.nr 18-22

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: _Małgorzata Polan (nie pracuje)
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Polan
Data wytworzenia informacji: 21.03.2016
Data udostępnienia informacji: 21.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2016 09:42 Korekta Małgorzata Polan
21.03.2016 09:42 Korekta Małgorzata Polan
21.03.2016 09:29 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 09:26 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 09:23 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 09:21 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 09:11 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 09:03 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 08:57 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 08:56 Dodanie informacji Małgorzata Polan
21.03.2016 08:53 Dodanie informacji Małgorzata Polan
18.03.2016 14:45 Dodanie informacji Małgorzata Polan
18.03.2016 13:57 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 15:33 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 15:31 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 15:03 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 14:44 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 14:30 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 13:53 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 13:27 Dodanie informacji Małgorzata Polan
16.03.2016 12:35 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.03.2016 11:13 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.03.2016 11:10 Dodanie informacji Małgorzata Polan
14.03.2016 10:55 Dodanie informacji Małgorzata Polan