Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne

 

                                                        Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

                            Numer ogłoszenia 2016/S 055-092166, data zamieszczenia 18.03.2016 r.

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Monika Grocholewska
81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586688300
E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl
Faks: +48 586688302

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:
1. Część A1 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na niżej wymienione etapy inwestycji:
1) Etap 1 - wykonanie wielobranżowej dokumentacji obejmującej projekty budowlane i wykonawcze w zakresie uwzględniającym:
a) budowę wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych, uwzględniającego wykonanie dwóch kondygnacji podziemnych wraz z parkingiem na poziomie terenu zapewniającego minimum 250 miejsc postojowych typu Park&Ride na poziomie terenu i pierwszej kondygnacji podziemnej oraz minimum 160 miejsc postojowych usytuowanych na kondygnacji -2, typu Bike&Ride na minimum 50 miejsc postojowych dla rowerów (w tym 30 miejsc dla rowerów w formie urządzenia-boksu) i strefy typu Kiss&Ride na minimum 3 miejsca postojowe wraz z budową dojazdu do parkingu od strony ul. Korzennej, zapewniającego obsługę komunikacyjną projektowanego parkingu wielopoziomowego bez negatywnego wpływu na warunki ruchu na skrzyżowaniu ulicy Korzennej z ul. Wielkopolską,
b) budowę pętli autobusowej/trolejbusowej w rejonie terenu przewidzianego pod węzeł integracyjny lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, z uwzględnieniem lokalizacji jezdni manewrowych, od 4 do 6 stanowisk na postój wyrównawczy (na co najmniej dwóch stanowiskach musi być zapewniona możliwość ładowania trolejbusów z zasilaniem bateryjnym), zaplecza sanitarnego dla kierowców oraz sieci trakcyjnej trolejbusowej w obrębie pętli wraz z połączeniami z siecią trakcyjną w ciągu obu jezdni ul. Wielkopolskiej oraz toru sieci do zawracania trolejbusów jadących od strony centrum na skrzyżowaniu Wielkopolska/Korzenna/Nowodworcowa,
c) rozbudowę ul. Korzennej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Buraczanej z przebudową skrzyżowania ulic: Korzennej i Buraczanej,
d) przebudowę skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej,
e) przebudowę skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej, Nowodworcowej i Korzennej,
f) przebudowę wlotów ul. Gabrieli Zapolskiej i Małe Karwiny na skrzyżowaniu z ul. Wielkopolską,
g) rozbudowę ul. Wielkopolskiej (kierunek z centrum) o bus-pas, jako dodatkowy pas ruchu na ul. Wielkopolskiej, na odcinku od przystanku „Racławicka" do przystanku „Buraczana" oraz pas ruchu do skrętu w lewo z ul. Wielkopolskiej w ul. Starodworcową,
h) rozbudowę ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej (kierunek do centrum) o bus-pas, jako dodatkowy pas ruchu na ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej, na odcinku od ul. Górniczej do przystanku w rejonie planowanego tunelu pod ul. Wielkopolską,
i) rozbudowę ul. Nowowiczlińskiej (kierunek do centrum) o dodatkowy pas ruchu usprawniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej (na odcinku nie kolidującym z planowaną budową drogi ekspresowej S6) oraz nową lokalizację przystanków na wysokości zachodniego zjazdu do pętli transportu zbiorowego w sąsiedztwie hipermarketu TESCO,
j) budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej od skrzyżowania z ul. Rdestową, z wyznaczeniem przejazdu przez ul. Rdestową, do ul. Chwaszczyńskiej (z wyłączeniem odcinków kolidujących z planowaną budową drogi ekspresowej S6),
k) rozbudowę ul. Strzelców z uwzględnieniem trasy rowerowej na odcinku ok. 700 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka wraz z budową pętli dla pojazdów komunikacji zbiorowej i zapleczem sanitarnym dla kierowców na końcu ul. Strzelców oraz przystanków na rozbudowywanym odcinku drogi,
l) budowę tunelu pod ul. Wielkopolską, usytuowanego na wschód od skrzyżowania z ul. Sopocką, stanowiącego bezkolizyjne powiązanie komunikacji pieszej i rowerowej z przystankiem PKM Gdynia Karwiny,
m) budowę drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Wielkopolskiej (kierunek do centrum) na odcinku od ul. Starodworcowej do przystanku w rejonie planowanego tunelu pod ul. Wielkopolską (z wyłączeniem odcinka na istniejącym wiadukcie) wraz z wyznaczeniem przejazdów rowerowych przez ul. Wielkopolską (połączenia z istniejącą drogą rowerową po drugiej stronie tej ulicy na kierunku z centrum) oraz przejazdów rowerowych przez ulice: Starodworcową, Nowodworcową i Sopocką,
n) budowę muru oporowego wzdłuż ul. Strzelców (pomiędzy linią kolejową nr 201, a ul. Strzelców) na odcinku ok. 360 m,
o) budowę kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej miejskiej sieci szkieletowej, na całej długości ul. Strzelców,
p) budowę, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia,
q) przebudowę istniejącego uzbrojenia technicznego, kolidującego z projektowanym układem drogowym,
r) prognozę ruchu (w tym ruchu pieszego).
2) Etap 2 - wykonanie wielobranżowej dokumentacji obejmującej projekty budowlane i wykonawcze w zakresie uwzględniającym rozbudowę ul. Sopockiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Sopockiej i Wzgórze Bernadowo, budową drogi rowerowej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka 5 oraz budową i rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia, przebudową istniejącego uzbrojenia technicznego kolidującego z projektowanym układem drogowym, prognozą ruchu.
3) Etap 3 - wykonanie wielobranżowej dokumentacji obejmującej koncepcję, projekty budowlane i wykonawcze w zakresie uwzględniającym:
a) przebudowę skrzyżowania ulic: Wielkopolskiej, Racławickiej i Parkowej,
b) budowę ul. Racławickiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do granicy lasu,
c) budowę drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Wielkopolskiej na odcinku od planowanego tunelu pod ul. Wielkopolską do ul. Lidzkiej wraz z wyznaczeniem przejazdów rowerowych przez ulice Parkową i Spokojną,
d) budowę bus-pasa po południowej stronie ul. Wielkopolskiej na odcinku od planowanego tunelu pod ul. Wielkopolską do ul. Parkowej,
e) budowę bus-pasa po północnej stronie ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Grażyny do przystanku „Racławicka",
f) budowę dodatkowej jezdni po północnej stronie ul. Wielkopolskiej, stanowiącej dojazd do planowanej i istniejącej zabudowy, na odcinku od ul. Racławickiej do włączenia w drogę realizowaną przez developera (okolice wjazdu na stację paliw).
g) budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej (w tym przebudowę odcinka zarurowanego potoku Przemysłowego) oraz budowę i rozbudowę oświetlenia,
h) przebudowę istniejącego uzbrojenia technicznego, kolidującego z projektowanym układem drogowym,
i) prognozę ruchu.
2. Część A2 - obejmująca:
1) Wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3.10.2008 (Dz.U. 2013.1235).
2) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla całości inwestycji (etap 1, 2 i 3) z określeniem oddziaływania skumulowanego (budowa trasy S6, przystanku PKM Karwiny i inne planowane przedsięwzięcia w rejonie inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia).
3) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całości inwestycji, wydanej na Gminę Miasta Gdyni.
3. Część B - obejmująca wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic oraz podziale działek przeznaczonych pod rozbudowę układu drogowego w celu ustalenia granic pasów drogowych, z uwzględnieniem sporządzenia operatów podziałowych oddzielnie dla każdego etapu inwestycji.
Podział nieruchomości należy wykonać zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 10.4.2003 (Dz.U.2015.2031).
4. Część C - wykonanie dla wszystkich etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów z weryfikacji projektów elektroenergetycznych.
5. Część D - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71200000, 71246000, 71247000, 71313400, 71244000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 758 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 55 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto:
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujący sposób:
1. Część A1 i C - Etap 1
1) po dostarczeniu mapy do celów projektowych, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
2) po dostarczeniu badań geologicznych gruntu, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
3) po dostarczeniu zatwierdzonej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
4) po dostarczeniu wielobranżowego projektu budowlanego z kompletem uzgodnień (bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - DOŚ) oraz kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia za opracowanie uzgodnionego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z zapisów decyzji DOŚ,
5) po dostarczeniu uzgodnionego projektu inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
6) po dostarczeniu projektów budowlanych z podziałem na kompetencje i sposób uzyskiwania zezwoleń na realizację z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów decyzji DOŚ oraz z kompletem uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i odstępstw, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia za opracowanie projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z zapisów decyzji DOŚ,
7) po dostarczeniu materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te pracę,
8) po dostarczeniu uzgodnionych projektów wykonawczych wraz z docelową organizacją ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów, uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, projektu inżynierii ruchu, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, w oparciu o podpisany protokół zdawczo odbiorczy bez uwag Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
9) fakturę obejmującą 10 % wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 1) do 3) oraz od 5) do 8), Wykonawca wystawi po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót budowlanych,
10) fakturę obejmującą 10 % pozostałego wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 1) do 3) oraz od 5) do 8), Wykonawca wystawi po przekazaniu protokołu weryfikacji dokumentacji przez Energa-Operator SA.,
11) fakturę obejmującą 100 % wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanych w Części A1 przedmiarów robót i za uzyskanie protokółu weryfikacji projektu elektroenergetycznego, Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla aktualizacji kosztorysów inwestorskich
i protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego.
2. Część A1 i C - Etap 2
1) po dostarczeniu mapy do celów projektowych, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
2) po dostarczeniu badań geologicznych gruntu, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
3) po dostarczeniu zatwierdzonej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
4) po dostarczeniu wielobranżowego projektu budowlanego z kompletem uzgodnień (bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DOŚ i decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym) oraz kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40 % wynagrodzenia za opracowanie uzgodnionego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z zapisów decyzji DOŚ z podziałem na kompetencje,
5) po dostarczeniu uzgodnionego projektu inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
6) po dostarczeniu projektów budowlanych z podziałem na kompetencje i sposób uzyskiwania zezwoleń na realizację z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów decyzji DOŚ wraz z kompletem uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji (nie dotyczy decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym) i odstępstw, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia za wykonanie uzgodnionego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z zapisów decyzji DOŚ z podziałem na kompetencje,
7) po dostarczeniu materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te pracę,
8) po dostarczeniu uzgodnionych projektów wykonawczych wraz z docelową organizacją ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów, uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, projektu inżynierii ruchu, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, w oparciu o podpisany protokół zdawczo odbiorczy bez uwag Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
9) fakturę obejmującą 10 % wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 1) do 3) oraz od 5) do 8), Wykonawca wystawi po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót budowlanych,
10) fakturę obejmującą 10 % pozostałego wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 1) do 3) oraz od 5) do 8), Wykonawca wystawi po przekazaniu protokołu weryfikacji dokumentacji przez Energa-Operator SA.,
11) fakturę obejmującą 100 % wynagrodzenia za opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, Wykonawca wystawi po przekazaniu decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,
12) fakturę obejmującą 100 % wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanych w Części A1 przedmiarów robót i za uzyskanie protokółu weryfikacji projektu elektroenergetycznego, Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla aktualizacji kosztorysów inwestorskich
i protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego.
3. Część A1 i C - etap 3
1) po dostarczeniu mapy do celów projektowych, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
2) po dostarczeniu badań geologicznych gruntu, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
3) po dostarczeniu zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
4) po dostarczeniu wielobranżowej koncepcji wraz ze wstępnie oszacowanymi w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
5) po dostarczeniu wielobranżowego projektu budowlanego z kompletem uzgodnień (bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - DOŚ i decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym) oraz kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40 % wynagrodzenia za opracowanie uzgodnionego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z zapisów decyzji DOŚ z podziałem na kompetencje,
6) po dostarczeniu uzgodnionego projektu inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo - odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te prace,
7) po dostarczeniu projektów budowlanych z podziałem na kompetencje i sposób uzyskiwania zezwoleń na realizację z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów decyzji DOŚ oraz z kompletem uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji (nie dotyczy decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym) i odstępstw, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia za opracowanie projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z zapisów decyzji DOŚ z podziałem na kompetencje,
8) po dostarczeniu materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % wynagrodzenia za te pracę,
9) po dostarczeniu uzgodnionych projektów wykonawczych wraz z docelową organizacją ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów, uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, projektu inżynierii ruchu, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, w oparciu o podpisany protokół zdawczo odbiorczy bez uwag Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80 % za te prace,
10) fakturę obejmującą 10 % wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 1) do 4) oraz od 6) do 9), Wykonawca wystawi po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót budowlanych,
11) fakturę obejmującą 10 % pozostałego wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 1) do 4) oraz od 6) do 9), Wykonawca wystawi po przekazaniu protokołu weryfikacji dokumentacji przez Energa-Operator SA.,
12) fakturę obejmującą 100 % wynagrodzenia za opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, Wykonawca wystawi po przekazaniu decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,
13) fakturę obejmującą 100 % wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanych w Części A przedmiarów robót i za uzyskanie protokółu weryfikacji projektu elektroenergetycznego, Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla aktualizacji kosztorysów inwestorskich
i protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego.
4. Część A2
Po dostarczeniu decyzji DOŚ dla całości inwestycji, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 100 % wynagrodzenia za wykonanie Części A2 przedmiotu zamówienia.
5. Część B
Za wykonanie Części B (dotyczy etapów: 1, 2 i 3) strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę odrębnie dla każdego etapu, w następujący sposób:
1) po wznowieniu granic w oparciu o podpisany protokół zdawczo - odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 30 % umownego wynagrodzenia brutto za Część B danego etapu przedmiotu umowy,
2) po dostarczeniu Zamawiającemu potwierdzenia przez ODGiK przyjęcia do zasobu operatu podziałowego wraz z mapami projektu podziału, w oparciu o podpisany protokół zdawczo - odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto za Część B danego etapu przedmiotu umowy,
3) po okazaniu i stabilizacji nowych znaków granicznych oraz złożeniu operatu podziałowego do ODGiK celem wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów, w oparciu o podpisany protokół zdawczo - odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto za Część B danego etapu przedmiotu umowy,
6. Część D
Za wykonanie Części D dla wszystkich etapów, strony ustalają płatności na podstawie faktur kwartalnych wystawionych przez Wykonawcę dla poszczególnych etapów, w równych ratach w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy. Dokładne ustalenie wysokości i ilości rat nastąpi aneksem do umowy po wyborze Wykonawcy robót budowlanych i podpisaniu z nim przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane.
7. Płatności będą dokonywane na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami.

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca winien złożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2),
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt od 2.2 do 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) w pkt 2.5 i 2.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 mln PLN.
2. W celu wykazania spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 mln PLN.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę, a jeżeli jest składany wspólnie musi być złożony na łączną kwotę nie niższą niż 1 mln PLN.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
5. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
1) co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub rozbudowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną i drogowymi obiektami inżynierskimi takimi jak obiekty mostowe i tunele, o wartości netto nie mniejszej niż 1 000 000 PLN każda, dla których w tym okresie wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę lub ZRID,
2) co najmniej jedną usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży konstrukcyjnej budowy parkingu podziemnego na co najmniej 200 samochodowych miejsc parkingowych (parking niezależny lub parking podziemny dla budynku kubaturowego), dla której w tym okresie wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę lub ZRID,
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami legitymującymi się:
1) kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.: posiadają, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności:
a) drogowej - 1 osoba,
b) architektonicznej - 1 osoba,
c) konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba,
d) mostowej - 1 osoba,
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba,
f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba,
oraz
g) 1 osoba posiadająca, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych,
2) doświadczeniem zawodowym polegającym na:
a) projektant branży drogowej - osobisty udział w charakterze projektanta przy realizacji co najmniej 2 projektów branży drogowej dla budowy lub rozbudowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną i drogowymi obiektami inżynierskimi takimi jak obiekty mostowe i tunele, o wartości netto nie mniejszej niż 500 000 PLN,
b) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - osobisty udział w charakterze projektanta przy realizacji co najmniej 1 projektu branży konstrukcyjnej dla budowy parkingu podziemnego na minimum 200 samochodowych miejsc parkingowych,
c) projektant branży mostowej - osobisty udział w charakterze projektanta przy realizacji co najmniej 2 projektów drogowych obiektów inżynierskich takich jak obiekty mostowe lub tunele.
1.3 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub kilku specjalnościach.
1.4 Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm).
2. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
2.1 oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym),
2.2 wykaz głównych usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 wraz z załączeniem dowodów że usługi te zostały wykonane należycie. Wśród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców.
2.3 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu oferty)
2.4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4. Wymagane jest dysponowanie osobami wymienionymi w pkt. 1.2.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
5. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. DZ.U.2013.1409 z późn. zmianami),
Ustawa z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (t.j. Dz.U.2014.1946).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto przedmiotu zamówienia. Waga 80

2. Okres wykonania elementów przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Rozdziale 7 pkt 7.1. ppkt 7.1.1. 1), 2) i 3) SIWZ ). Waga 5

3. Okres wykonania elementów przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Rozdziale 7 pkt 7.1 ppkt 7.1.2. 1) i 2) SIWZ. Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZP nr 20/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.4.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.4.2016 - 12:00

Miejscowość:

Gdynia, Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala 101.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 oraz formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy oraz formularz cenowy
2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
2.1 oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ.
2.2 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 6.
2.3 dowód wniesienia wadium,
2.4 w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2.5 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następującym zakresie:
3.1 zmiany terminu realizacji prac projektowych pod warunkiem, że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu leży po stronie Zamawiającego, przy czym konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji w toku jej uzgadniania, nie stanowi przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego,
3.2 zmiany terminu realizacji prac projektowych w przypadku konieczności wprowadzenia ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, skutkujących istotną zmianą zakresu prac projektowych,
3.3 zmiany terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i realizacji prac projektowych w przypadku przedłużenia terminów przewidzianych w KPA dla załatwienia sprawy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
3.4 zmiany terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i realizacji prac projektowych w przypadku wniesienia odwołań od decyzji lub postanowień wydanych w toku postępowania w sprawie wydania decyzji DOŚ,
3.5 zmiany przedstawiciela Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy, osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami SIWZ,
3.6 odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia,
3.7 zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
3.8 zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wysokość wynagrodzenia zostanie zmieniona na zasadach określonych w umowie.
3.9 zmiany wynagrodzenia za realizację Części B przedmiotu zamówienia po ustaleniu rzeczywistej ilości działek niezbędnych do podziału pod inwestycję.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
06-672 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Odwołania wnosi się w oparciu o przepisy art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.3.2016

 

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczona w dniu 26.04.2016 r.

 

SIWZ po modyfikacji zamieszczony w dn. 26.04.2016 r.

Zał. nr 28 do SIWZ zamieszczony w dn. 26.04.2016 r.

Zał. nr 7 po modyfikacji zamieszczony w dn. 26.04.2016 r.

Zał. nr 8 po modyfikacji zamieszczony w dn. 26.04.2016 r.

SIWZ

Zał. nr 1,2,3

Zał. Nr 1a

Zał. nr 4,5,6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9.1

Zał. nr 9.2

Zał. nr 9.3

Zał. nr 9.4

Zał. nr 9.5

Zał. nr 9.6

Zał. nr 9.7

Zał. nr 9.8

Zał. nr 9.9

Zał. nr 9.10

Zał. nr 9.11

Zał. nr 9.12

Zał. nr 9.13

Zał. nr 10.1

Zał. nr 10.2

Zał. nr 11

Zał. nr 12

Zał. nr 13

Zał. nr 14

Zał. nr 15

Zał. nr 16

Zał. nr 17


Zał. nr 18

Zał. nr 19

Zał. nr 20

Zał. nr 21

Zał. nr 22

Zał. nr 23

Zał. nr 24.1

Zał. nr 24.2

Zał. nr 25

Zał. nr 26

Zał. nr 27

Zał. nr 24.2 UZUPEŁNIENIE

Zał. nr 24.2 UZUPEŁNIENIE 2

Zał. nr 24.2 UZUPEŁNIENIE 3

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra _Cichoń
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 18.03.2016
Data udostępnienia informacji: 18.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2018 13:53 Aktualizacja treści Ewa Jędrzejewska
26.04.2016 10:57 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
26.04.2016 10:45 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
05.04.2016 11:36 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
04.04.2016 11:57 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
21.03.2016 09:27 Aktualizacja treści Aleksandra Cichoń
18.03.2016 15:51 Dodanie informacji Aleksandra Cichoń
18.03.2016 15:32 Dodanie informacji Aleksandra Cichoń