Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gdyni...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych

Polska-Gdynia: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2015/S 144-266451

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Osoba do kontaktów: Bartosz Frankowski, Damian Kleina

81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586688480
E-mail: wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
Faks: +48 586688470

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Miasto Gdynia.

Kod NUTS PL,PL633


II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załączniki od 5.I. do 5.VII. do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość całkowita powyżej 10 000 000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje teren gminy Miasta Gdyni.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2019

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych

1)Krótki opis
Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz wyposażanie w pojemniki, w tym worki na odpady nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z sektora I.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


3)Wielkość lub zakres
Sektor I, dzielnice Orłowo, Redłowo, Mały Kack.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załącznik 5.I do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych

1)Krótki opis
Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz wyposażanie w pojemniki, w tym worki na odpady nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z sektora II.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


3)Wielkość lub zakres
Sektor II, dzielnice Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załącznik 5.II. do siwz.

Część nr: 3 Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych

1)Krótki opis
Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz wyposażanie w pojemniki, w tym worki na odpady nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z sektora III.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


3)Wielkość lub zakres
Sektor III, Dzielnice Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze św. Maksymiliana.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załącznik 5.III. do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych”

1)Krótki opis
Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz wyposażanie w pojemniki, w tym worki na odpady nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z sektora IV.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


3)Wielkość lub zakres
Sektor IV, Dzielnice: Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załącznik 5.IV. do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych”

1)Krótki opis
Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz wyposażanie w pojemniki, w tym worki na odpady nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z sektora V.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


3)Wielkość lub zakres
Sektor V, Dzielnice: Chwarzno-Wiczlino, Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załącznik 5.V. do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych”

1)Krótki opis
Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz wyposażanie w pojemniki, w tym worki na odpady nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z sektora VI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


3)Wielkość lub zakres
Sektor VI, Dzielnice: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załącznik 5.VI. do SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych”

1)Krótki opis
Odbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz wyposażanie w pojemniki, w tym worki na odpady nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z sektora VII.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90510000, 90514000, 90511000, 34928480


3)Wielkość lub zakres
Sektor VII, Dzielnice: Pogórze, Babie Doły, Obłuże, Oksywie.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 oraz załącznik 5.VII. do SIWZ.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Część I – 230 000 PLN
Część II – 370 000 PLN
Część III – 300 000 PLN
Część IV – 270 000 PLN
Część V – 270 000 PLN
Część VI – 460 000 PLN
Część VII – 500 000 PLN.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część (sektor), Wykonawca zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które składana jest oferta.
W przypadku, gdy wykonawca wniesie wadium na mniejszą kwotę niż wynikająca z sumy wymaganych kwot dla poszczególnych części, a ze złożonej oferty nie będzie wynikało, dla której części wadium zostało wniesione, Zamawiający uzna wadium za wniesione na kolejne części zamówienia poczynając od oznaczonej najniższym numerem. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed terminem jej zawarcia przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części. Wysokość zabezpieczenia – 5 % ceny oferty brutto w danej części.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności miesięczne po zakończeniu miesiąca świadczenia usług. Termin płatności 21 dni od dnia otrzymania faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane w pkt 6.2 SIWZ przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp.
2. Wykonawcy powinni posiadać następujące uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia:
2.1. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Miasta Gdyni w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art 9b-9c ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2.2. zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art 28 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach w związku z art. 233 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach w zakresie:
kod odpadu 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04); kod odpadu 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, kod odpadu 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, kod odpadu 15 01 04 opakowania z metali, kod odpadu 15 01 05 opakowania wielomateriałowe, kod odpadu 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, kod odpadu 15 01 07 opakowania ze szkła, kod odpadu 16 01 03 zużyte opony, kod odpadu 20 01 01 makulatura, kod odpadu 20 01 02 szkło, kod odpadu 20 01 39 tworzywa sztuczne, kod odpadu 20 01 40 metale, kod odpadu 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, kod odpadu 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod odpadu 20 03 07 odpady wielkogabarytowe, kod odpadu 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy wykonawca posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów uprawniające go do transportu odpadów.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp Wykonawca winien złożyć:
3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ;
3.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ;
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.4.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.5.aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.8.Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.9, 3.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
3.12. Listę podmiotów należących wraz z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
4. W celu wykazania spełnienia warunku w zakresie uprawnień wykonawca przedkłada:
4.1. zezwolenie na transport odpadów o którym mowa w art. 28 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W przypadku gdy wykonawca zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów, przedkłada zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
4.2. wpis z rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla gminy miasta Gdyni w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
5. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 3.3.–3.14, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
6.Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” zgodnie z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231). Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Ocena warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art 26 ust 2b ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, przedstawia dokumenty wykazujące spełnienie warunku odpowiednio wiedzy i doświadczenia, zdolności finansowych lub ekonomicznych dla tego podmiotu.
9. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
10. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach podwykonawstwa Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji, czy podmiot taki posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli takie czynności zostaną mu powierzone.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż:
część I – 500 000 PLN,
część II – 800 000 PLN,
część III – 670 000 PLN,
część IV – 600 000 PLN,
część V – 600 000 PLN,
część VI – 1 000 000 PLN,
część VII – 1 050 000 PLN.
W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia (sektor), spełnieniem postawionego warunku będzie wykazanie się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę stanowiącą sumę kwot wymaganych dla części (sektorów), na które Wykonawca składa ofertę.
W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, z której wynika posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę mniejszą niż suma wymaganych kwot dla tych części, Zamawiający po zastosowaniu instytucji wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oraz w przypadku gdy z treści złożonych przez wykonawcę dokumentów nie wynika inaczej, uzna warunek za spełniony w kolejnych częściach zamówienia poczynając od oznaczonej najniższym numerem (do całkowitej kwoty wykazanej przez wykonawcę).
2. wykażą średni roczny przychód netto ze świadczonych usług za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 zł na jedną część zamówienia.
W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia (sektor), spełnieniem postawionego warunku będzie wykazanie się przychodem netto ze sprzedaży na kwotę stanowiącą iloczyn liczby części zamówienia (sektorów), na które Wykonawca składa ofertę i kwoty 3 000 000 PLN. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, z której wynika średni roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości mniejszej niż suma wymaganych wartości dla tych części, Zamawiający po zastosowaniu instytucji wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oraz w przypadku, gdy z treści złożonych przez wykonawcę dokumentów nie wynika inaczej, uzna warunek za spełniony w kolejnych częściach zamówienia poczynając od oznaczonej najniższym numerem (do całkowitej wartości średniego przychodu wykazanej przez wykonawcę).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawca przedkłada:
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych wykonawca polega, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. rachunek zysków i strat wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach ekonomicznych Wykonawca polega, a w przypadku wykonawców/podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że
1. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej:
— 7 000 Mg – w przypadku ubiegania się o obsługę sektora I,
— 8 000 Mg – w przypadku ubiegania się o obsługę sektora II,
— 10 000 Mg – w przypadku ubiegania się o obsługę sektora III,
— 6 000 Mg – w przypadku ubiegania się o obsługę sektora IV,
— 5 500 Mg – w przypadku ubiegania się o obsługę sektora V,
— 8 000 Mg – w przypadku ubiegania się o obsługę sektora VI,
— 9 000 Mg – w przypadku ubiegania się o obsługę sektora VII.
W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia (sektor), spełnieniem postawionego warunku będzie wykazanie się doświadczeniem na sumę mas odebranych odpadów w częściach (sektorach), na które Wykonawca składa ofertę.
W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, z której wynika mniejsza ilość odebranych odpadów niż suma wymaganych ilości dla tych części, Zamawiający po zastosowaniu instytucji wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oraz w przypadku, gdy z treści złożonych przez wykonawcę dokumentów nie wynika inaczej, uzna warunek za spełniony w kolejnych częściach zamówienia poczynając od oznaczonej najniższym numerem (do całkowitej ilości wykazanej przez wykonawcę).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca przedkłada:
— wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.2.3. ogłoszenia, z podaniem ich przedmiotu, masy odpadów komunalnych, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca nie może przedstawić poświadczeń z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, dowodami są oświadczenia wykonawcy.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZP nr MN.271.55.2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 18-028939 z dnia 27.1.2015


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.8.2015 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.8.2015 - 12:00

Miejscowość:

Gdynia, ul. 10 lutego 24, sala 107.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
Możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Projekcie Umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24.7.2015

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2a) - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2b) - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 4 - Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik 5.I – charakterystyka sektora I

Załącznik 5.II – charakterystyka sektora II

Załącznik 5.III – charakterystyka sektora III

Załącznik 5.IV – charakterystyka sektora IV

Załącznik 5.V – charakterystyka sektora V

Załącznik 5.VI – charakterystyka sektora VI

Załącznik 5.VII – charakterystyka sektora VII

Załącznik nr 6 – Uchwała nr X/182/15 Rady Miasta Gdynie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

Załącznik nr 7 – Uchwała Nr X/183/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 8 – Uchwała Nr XXII/449/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012r. ws. podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2015r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.08.2015r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.08.2015r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.08.2015r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.07.2015
Data udostępnienia informacji: 29.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2017 13:48 likwidacja daty zakończenia publikacji Dorota Nelke
09.02.2016 12:47 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
13.08.2015 15:35 Dodanie informacji Adam _Majewski
10.08.2015 08:22 Aktualizacja treści Damian Kleina
10.08.2015 08:20 Dodanie informacji Damian Kleina
29.07.2015 09:24 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.07.2015 09:24 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
29.07.2015 09:23 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
29.07.2015 09:21 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
29.07.2015 09:17 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
28.07.2015 14:11 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.07.2015 14:09 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska