Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze.

Numer ogłoszenia: 27187 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów: lotniczych w komunikacji zagranicznej i krajowej (w tym tanich linii lotniczych), promowych w komunikacji zagranicznej, kolejowych w komunikacji zagranicznej i autokarowych w komunikacji zagranicznej;
b) wyszukiwanie połączenia optymalnego pod względem ceny oraz czasu trwania podróży i przedstawianie Zamawiającemu różnych wariantów połączenia (w tym na życzenie Zamawiającego połączeń tanimi liniami lotniczymi) w czasie nie dłuższym niż dwie godziny, z uwzględnieniem najkorzystniejszej na rynku ceny oraz promocji, w klasach wskazanych przez Zamawiającego;
c) zakup biletów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych Wykonawcy pocztą elektroniczną lub telefonicznie; wybór formy przekazywanych zamówień należał będzie do Zamawiającego;
d) możliwość całodobowej rezerwacji i wykupu biletów przez siedem dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne;
e) możliwość całodobowego telefonicznego kontaktu pracownika Zamawiającego z pracownikiem Wykonawcy przez cały okres trwania podróży zagranicznej, przez siedem dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne;
f) informowanie Zamawiającego o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach, a także o każdej zmianie ceny zarezerwowanego połączenia;
g) informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin wyjazdu i przyjazdu dotyczących zamówionych biletów;
h) informowanie Zamawiającego o konieczności spełniania szczególnych warunków jakie musi spełnić osoba wjeżdżająca na terytorium danego państwa docelowego, takich jak wizy, obowiązkowe szczepienia, itp.;
i) bezpłatne dostarczanie biletów do siedziby Zamawiającego lub do miejsca ustalanego każdorazowo przez Strony; Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od przyjętej przez przewoźnika formy sprzedaży;
j) obsługę programów partnerskich oferowanych przez linie lotnicze;
k) przejęcie obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do przewoźników, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacji dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, a w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych.

2. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest stosować przy sprzedaży biletów minimalne ceny dostępne w danym terminie na danej trasie, z zachowaniem uczciwości handlowej;
b) wszystkie dane zawarte w bilecie elektronicznym dostarczonym przez Wykonawcę Zamawiającemu będą identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym Przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS), użytkowanego przez Wykonawcę;
c) zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian biletu elektronicznego wygenerowanego za pośrednictwem GDS;
d) bilety elektroniczne będą przekazywane na adres poczty elektronicznej określonej przez Zamawiającego bezpośrednio z terminala GDS użytkowanego przez Wykonawcę;
e) Zamawiający ma prawo do weryfikacji propozycji lotów; w razie udowodnienia przez Zamawiającego istnienia wariantu podróży zawierającego niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje różnicę w cenie biletów i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości biletów, których przedmiotowy przypadek dotyczy;
f) Wykonawca zapewni Zamawiającemu odprawy on-line;
g) usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać zasady IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych.

3. Wielkość szacunkowa zamówienia w okresie obowiązywania umowy wyniesie:
a) ilość zamówionych biletów lotniczych w komunikacji krajowej i zagranicznej (w tym bilety tanich linii lotniczych) - 244 szt.,
b) ilość zamówionych biletów kolejowych w komunikacji zagranicznej - 4 szt.,
c) ilość zamówionych biletów autokarowych w komunikacji zagranicznej - 4 szt.,
d) ilość zamówionych biletów promowych w komunikacji zagranicznej- 4 szt..

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 31.12.2017.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Zaliczki
nie dotyczy

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty,
2. Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia,
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1 - Cena - 60
2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia - 40

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 510, V piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 11:00, miejsce: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, kancelaria na parterze Urzędu Miasta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2016
Data udostępnienia informacji: 16.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2016 13:44 Dodanie informacji Monika Pawlińska