Nadzór inwestorski- Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni

Gdynia: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni

Numer ogłoszenia: 31405 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował:
1. wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ:
a) część A - budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74,
b) część B - rozbudowa ulicy Witomińskiej;
2. odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Ad. 1a) Przedmiot zamówienia dla części A w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty demontażowe
3) Roboty ziemne
4) Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych typu MEBA
b) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej (typ TT) gr. 8 cm
c) wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej z kostki betonowej (typ TT) gr. 8 cm
d) wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych 20x20 cm
e) wykonanie schodów terenowych z palisady betonowej
f) wykonanie nawierzchni opasek bezpieczeństwa przy miejscach postojowych z płytek betonowych 20x20 (z odzysku) gr. 8 cm
g) wykonanie nawierzchni opasek ścieku korytkowego przy skarpie z płytek betonowych 20x20 (z odzysku) gr. 8cm
h) wykonanie ścieku odwadniającego skarpę z betonowych płytek korytkowych
i) wykonanie umocnienia skarpy
j) wykonanie muru oporowego w technologii ścianki z grodzic stalowych z betonem pomiędzy brusami, zwieńczonego żelbetową belką policzkową
k) wykonanie i zamontowanie kraty do mocowania pnączy na murze oporowym
l) wykonanie ogrodzenia terenu z paneli systemowych
m) wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych na murze oporowym
5) Elementy małej architektury, w tym:
a) dostawę i montaż ławek
b) dostawę i montaż kosza zewnętrznego na śmieci
c) dostawę i montaż osłon odbojowych słupów oświetleniowych
6) Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
a) wykonanie kanału deszczowego
b) wykonanie przykanalików z montażem wpustów
c) wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego (system koszy rozsączających)
d) wykonanie urządzeń podczyszczających (osadnika Ø 1500)
e) wykonanie studni z regulatorem odpływu
f) montaż studni rewizyjnych Ø 1200
7) Budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką wodomierzową
8) Budowę oświetlenia parkingu, w tym:
a) ułożenie i zabezpieczenie kabla oświetleniowego
b) dostawę i montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi
c) dostawę i montaż szafy oświetleniowej
9) Zieleń, w tym:
a) usunięcie karpin po wycince 64 szt. drzew oraz 80 m2 karpin po drzewach poniżej 10 lat, wykonanej w ramach odrębnego zamówienia;
b) wykonanie trawników, w tym także w miejsce projektowanej zieleni wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego;
c) wykonanie zabezpieczenia drzew (pni, gałęzi i systemów korzeniowych) w trakcie wykonywania prac budowlanych.
10) Organizację ruchu, w tym:
a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
b) wykonanie docelowej organizacji ruchu

Ad. 1b) Przedmiot zamówienia dla części B w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty demontażowe
3) Roboty ziemne
4) Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie jezdni o nawierzchni z SMA
b) wykonanie nakładki bitumicznej z SMA
c) wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej ZKM z fibrobetonu oraz skosów z kostki kamiennej
d) wykonanie nawierzchni zatoki autokarowej z przejazdem i ul. Bydgoskiej z kostki betonowej (typ TT) gr.8 cm
e) wykonanie nawierzchni wjazdu i wyjazdu z parkingu, wjazdów bramowych, wysp i zabruków przejezdnych z kostki kamiennej granitowej o wym.16x20 cm
f) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej z odzysku
g) wykonanie nawierzchni zabruków, separacji i opasek bezpieczeństwa z kostki kamiennej (z odzysku) gr. 8 cm
h) wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych 20x20 gr. 8 cm i elementów chodnika z płytek betonowych fakturowanych
i) odtworzenie nawierzchni fragmentów chodników z kostki betonowej (z odzysku)
5) Elementy małej architektury, w tym:
a) dostawę i montaż wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem
b) dostawę i montaż ławek oraz koszy zewnętrznych na śmieci
c) przestawienie istniejącej ławki z elementów betonowych
d) montaż zdemontowanych stojaków rowerowych
e) dostawę i montaż krat stalowych do zabezpieczenia drzew wraz z wypełnieniem ich żwirem
6) Roboty kanalizacji deszczowej, w tym:
a) wykonanie kanału deszczowego
b) wykonanie przykanalików z montażem wpustów
c) montaż studni rewizyjnych Ø 1200 i Ø 1500
7) Roboty sieci wodociągowej, w tym:
a) wykonanie przyłącza wodociągowego
b) montaż hydrantu podziemnego Ø 80
8) Przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej niskiego ciśnienia
9) Wykonanie rur osłonowych o długości 8 m w miejscu projektowanego zasilania elektroenergetycznego straganów handlowych
10) Przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
11) Zieleń, w tym:
a) usunięcie karpin po wycince 7 szt. drzew, wykonanej w ramach odrębnego zamówienia
b) wykonanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego
c) zabezpieczenie drzew (pni, gałęzi i systemów korzeniowych) w trakcie wykonywania prac budowlanych
12) Organizację ruchu, w tym:
a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
b) wykonanie docelowej organizacji ruchu.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 43.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu przelewem na konto bankowe: PKO BP S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami)


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał :

a) co najmniej dwie usługi nadzoru nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 2 000 000 zł brutto, w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem * w każdej robocie;

b) co najmniej dwie usługi nadzoru nad realizacją roboty budowlanej zawierającej wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 700 m2 w każdej robocie.

* Uwaga : Pojęcie roboty drogowe z uzbrojeniem oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.


• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami:

a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz oferty. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

a) Dowód wniesienia wadium

b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

d) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - jakość wykonania usługi - 10


IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
a) osób reprezentujących Wykonawcę na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
b) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia za pełnienie usługi nadzoru pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych
c) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT, e) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziału Inwestycji, pok. 230, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Cena dokumentacji w wersji papierowej: 100 zł..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.04.2016 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziału Inwestycji, pok. 230, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 6a - projekt budowlany dla części A

6a_1 tom I

6a_2 tom II

Załącznik nr 6b - projekt budowlany dla części B

6b_1 tom I

6b_2 tom II

Geologia - część wspólna dla zał. 6a i zał. 6b

Załącznik nr 6 - projekt wykonawczy dla części A i B

- projekt drogowy

- docelowa organizacja ruchu

- tymczasowa organizacja ruchu

- kanalizacja deszczowa i kolizje

- gazociągi

- oświetlenie uliczne

- teletechnika

- projekt muru oporowego

- mała architektura

- zieleń

- operat wodno-prawny

- przekopy próbne

Załącznik nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót dla części A i B

Załącznik nr 11 - wytyczne do prowadzenia prac, ochrony drzew i pielęgnacji trawników

Załącznik nr 12 - zakres robót realizowany przez Energa Operator SA i Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

 

 

Załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 5, 10 - wersja Word

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 25.03.2016
Data udostępnienia informacji: 25.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2016 11:56 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
25.03.2016 11:51 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
25.03.2016 10:50 Dodanie informacji Dominika Wojtunik