Konwersja baz danych zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjnym i kartograficznym do systemu EWID 2007

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl

Gdynia: Wykonanie usługi konwersji baz danych zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdyni do systemu zintegrowanego EWID 2007
Numer ogłoszenia: 33278 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi konwersji baz danych zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdyni do systemu zintegrowanego EWID 2007.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym obejmuje usługi dotyczące konwersji danych geodezyjno-kartograficznych, zgromadzonych w zasobie prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdyni, polegającej na: 1.1.konwersji istniejących baz danych z funkcjonujących aplikacji, których dostawcą jest firma BMTcom Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku do struktur bazy danych hurtowni danych GEOMATICUS zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007, firmy Geomatyka-Kraków s.c. 1.2.uruchomienie i umożliwienie przetwarzania danych zgodnie z funkcjonalnością Systemu EWID2007 w terminach określonych w umowie. 1.3.Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie przetwarzania danych po konwersji. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym najpóźniej 3 dni po podpisaniu umowy. 1.4.świadczenie usług gwarancyjnych. 2.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w trzech etapach, których kolejność musi zostać zachowana: 2.1.ETAP 1: konwersja danych opisowych i graficznych zgromadzonych w programie Ośrodek 2.2.ETAP 2: konwersja danych opisowych i graficznych GESUT i BDOT500, zgromadzonych w programie Geoedytor, Baza Adresowa i ZUDP 2.3.ETAP 3: konwersja archiwalnych danych opisowych i graficznych zgromadzonych w programach EGIPT2, RCiWN, e-Ran i Sytemie Rejestracji Dokumentów Archipelag 3.Celem realizacji usługi jest prowadzenie rejestrów, szczegółowo opisanych w punkcie 3, w Systemie EWID2007 oraz wydawanie archiwalnych danych z tego Systemu..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20 % zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00zł, słownie: szesnaście tysięcy zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1804 późn.zm.). 3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w kasie PKO Bank Polski S.A. 18 Oddział w Gdyni, mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w sali nr 27, przed terminem składania ofert. 4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 10 marca 2016 r. godz. 9.00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 usługi związane z przedmiotem zamówienia. Za usługi związane z przedmiotem zamówienia uznaje się usługi polegające na wykonaniu konwersji danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej (BDOT i GESUT), osnów geodezyjnych, ewidencji zamówień i robót geodezyjnych obejmujących cały powiat do struktur baz danych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami: a) jedną osoba, która posiada: - kwalifikacje zawodowe: geodeta - doświadczenie: 10 lat - wykształcenie: wyższe geodezyjne - uprawnienia zawodowe nr 1 i 2 w dziedzinie geodezji i kartografii - doświadczenie w prowadzeniu minimum 1 projektu w zakresie migracji danych geodezyjnych do systemu EWID2007 w ciągu ostatnich trzech lat b) pięcioma osobami które posiadają: - kwalifikacje zawodowe: geodeta - doświadczenie: 5 lat - wykształcenie: wyższe geodezyjne c) dysponują jedną osobą - informatykiem lub geodetą biorącym czynny udział w minimum 2 projektach w zakresie migracji danych geodezyjnych do systemu EWID2007 w ciągu ostatnich trzech lat

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów 2.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem 3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 30

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w następujących przypadkach: a)Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w Umowie, b)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi, c)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 429.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

OPZ - opis przedmiotu zamówienia

 zmiana treści SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ - po zmianie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 15.02.2016
Data udostępnienia informacji: 15.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2016 12:55 Aktualizacja treści Renata Plichta
17.02.2016 12:33 Aktualizacja treści Renata Plichta
17.02.2016 12:32 Aktualizacja treści Renata Plichta
17.02.2016 11:51 Aktualizacja treści Renata Plichta
17.02.2016 11:48 Aktualizacja treści Renata Plichta
15.02.2016 15:00 Dodanie informacji Renata Plichta
15.02.2016 14:59 Dodanie informacji Renata Plichta
15.02.2016 14:52 Dodanie informacji Renata Plichta