Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
 
 
na: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu edukacyjnego pn:  „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
 
 
Nr referencyjny   EZP 3/19
 
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
1.Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad  określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów w trzech szkołach z oddziałami przedszkolnymi oraz sześciu przedszkolach znajdujących się na terenie Miasta Gdyni:
§ Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia,
§ Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia,
§ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia,
§ Przedszkole nr 11, ul. Bosmańska 26a, 81-116 Gdynia,
§ Przedszkole nr 29, ul. Adm. J. Unruga 53, 81-181 Gdynia,
§ Przedszkole nr 32, ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia,
§ Przedszkole nr 35, ul. Pułownika Dąbka 167, 81-167 Gdynia,
§ Przedszkole nr 43, ul. Inż. J. Śmidowicza 59, 81-127 Gdynia,
§ Przedszkole nr 48, ul. Adm. J. Unruga 86, 81-181 Gdynia.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 10 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
Część 1 obejmująca: przeprowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach nr: 29,35,43,48 w Gdyni
Część 2 obejmująca: przeprowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolu nr: 11 i  32 w Gdyni
Część 3 obejmująca: przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Gdyni
Część 4 obejmująca: przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni
Część 5 obejmująca: przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Przedszkolu nr: 29, 35, 43, 48,11 oraz w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni
Część 6 obejmująca: przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Przedszkolu nr 32 oraz
w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni
Część 7 obejmująca: przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Gdyni
Część 8 obejmująca: przeprowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w Przedszkolu nr: 29, 35, 43, 48 w Gdyni
Część 9 obejmująca: przeprowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w Przedszkolu nr: 11, 32 oraz w Szkole Podstawowej nr 11 i 43 w Gdyni
Część 10 obejmująca: przeprowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Gdyni
 
3.5.        Kody CPV:
80110000-4 Usługi szkolnictwa przedszkolnego
 
4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy przez okres kolejnych 12 miesięcy, z wyłączeniem wakacji (lipiec, sierpień).
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą: kwalifikacje do prowadzenia zajęć z poszczególnych zakresów objętych przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia, spełniającą wymogi dotyczące wykształcenia określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.).
5.1.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.2.2.  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3.  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2.
 
6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6.1.3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia),
6.1.4.  Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
6.1.5.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)
– nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących / zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne:
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza             składanie ofert w odniesieniu do jednej lub kilku części zamówienia.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
10.2.  Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do ogłoszenia).
10.2.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
10.2.3. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
10.2.4. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia).
10.2.5. Wykazu osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (Załącznik nr 5 do ogłoszenia).
10.2.6. Wypełnionego Oświadczenia Wykonawcy (stanowiącego załącznik nr 2 do Wzoru Umowy) poświadczonego przez Pracodawcę Wykonawcy – dot. osób nie będących przedsiębiorcami (osoby fizyczne).
 
10.3. Opakowanie oferty:
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu edukacyjnego pn:  „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
część …… Nie otwierać przed 21.01.2019 r. godz. 10.00
 
 
10.3.2.Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
11. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

12.   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
 
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. B 102.
12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2019 r. , godz. 10.00.
12.3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
12.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
12.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.6.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

13.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
13.1.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Justyna Giez – stanowisko: główny specjalista, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku
w godz. od 07:00 do 15:00.
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku
do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
14.1.Cenę oferty należy podać w wartości brutto.
14.2.Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
14.3.W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
14.4.Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.6. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych  w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie
i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.

15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
15.1. Kryteria oceny ofert:
cena (C)- waga kryterium 100 %,
15.2.    Sposób oceniania ofert:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 100 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części,
na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
                               najniższa cena oferty brutto
                C=[-------------------------------------  x 100
                               cena oferty ocenianej brutto
 
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do poszczególnych części zmówienia, na podstawie oferowanych cen brutto. Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.
 
15.3.Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę na każdą część oddzielnie w Formularzu Oferty.
15.4.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
15.7. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazali braku podstaw do wykluczenia.
15.8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
15.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
e)  Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 
15.10. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

16.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
17. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
17.1. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
17.2. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę kilku części postępowań.
17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
17.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
17.5. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby.

18. Zmiany postanowień umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
 
19.   Pozostałe postanowienia
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego Ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
19.2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych  w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
20.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
20.3.Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu edukacyjnego pn:  „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
20.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
20.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
20.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
20.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
20.8.  Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia – wykaz osób
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 07.01.2019
Data udostępnienia informacji: 07.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2019 10:46 Aktualizacja treści Justyna Giez
21.01.2019 13:53 Dodanie informacji Justyna Giez