Zamówienie na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla celów administracyjnych budynków i lokali

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Urząd Miasta Gdyni zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na usługę wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla celów administracyjnych budynków i lokali.
 
Zamawiający
Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP 586-002-28-60
Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami              i Geodezji
tel. (58) 668 85 53
fax (58) 668 85 02
e-mail przetargipn@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
Szczegółowy opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków i lokali położonych na terenie Miasta Gdyni. Celem inwentaryzacji jest określenie stanu faktycznego w zakresie powierzchni i struktury, a przypadku lokali uzyskanie zaświadczenia o ich samodzielności.
Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez osobę posiadającą uprawnienia do jej sporządzenia.
Zakres prac musi obejmować czynności niezbędne do sporządzenia dokumentacji stwierdzającej, rzeczywisty stan nieruchomości.
 
Oferta powinna zawierać
1)      poprawnie wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2)      cenę brutto podaną w ofercie, należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
 
Osoby upoważnione do kontaktu:
W sprawach merytorycznych:
Iwona Rozpędowska, nr pok. 344, tel. 58 668 89 49
w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
W sprawach proceduralnych:
Paulina Grześ tel. 58 668 88 73, nr pok. 439,   w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
 
 
Termin wykonania pojedynczego zlecenia, oraz okres objęty umową
Realizacja umowy od dnia podpisania do 31.12.2020 r.
Realizacja pojedynczego zlecenia – termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia jego otrzymania.
 
Termin i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 23.01.2020 r. do godziny 10:00 na adres e-mail: przetargipn@gdynia.pl.
 
Ocena ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:
 
cena oferty najniższej
C1 =  ------------------------------------- x 10  ,
cena oferty badanej
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.
 
Sposób i terminy płatności
Zgodnie z postanowieniami umowy
 
 
UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie ze wszystkimi załącznikami i podpisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 16.01.2020
Data udostępnienia informacji: 16.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2020 13:46 Dodanie informacji Paulina Grześ